Lista över begrepp som kan vara till hjälp när du orienterar dig i hbtiqa+ diskussioner:

Homosexualitet innebär egenskapen att attraheras, bli kär och/eller ha fantasier av personer av samma kön. Homosexualitet är en sexuell läggning och beskriver en aspekt hos en persons känsloliv och/eller identitet. Kvinnor som är intresserade av kvinnor kan också kalla sig lesbiska. Det är bara en person som själv som kan avgöra om hon, han eller hen vill kalla sig homosexuell eller annat.

Bisexualitet handlar om att attraheras och/eller bli kär i både män och kvinnor. Hur detta kommer till uttryck kan variera. Ordet kan betyda:
– att attraheras lika ofta av män och som av kvinnor
– oftare attraheras av män eller tvärtom
– blir kär i personer av bara ett visst kön men njuta av sex med båda/alla kön
– vara intresserad av kvinnor och män på olika sätt
– attraheras oavsett kön
– tycka det är irrelevant vilket kön den hen blir kär i har
– en vidare syn på attraktion: att en person rent platoniskt kan ha tycke för sina samkönade kompisar
– att inte vara homosexuell eller heterosexuell.

Pansexuell är en person som är sexuellt eller känslomässigt intresserad av ”alla” eller ”vem som helst” oberoende av kön eller könlöshet.  Termen omnisexuell har liknande eller samma definition och en del pan- eller omnisexuella upplever sig vara ”gender blinda”.

Heterosexualitet är också en sexuell identitet och handlar om attraktion mellan personer av motsatt kön. Heterosexualitet är inte automatiskt kopplat till personens könstillhörighet dvs en person med transbakgrund kan lika väl vara hetero som tillhöra någon annan sexuell läggning. Liksom hos övriga sexuella läggningar berättar heterosexualitet inte mer om personen än om just läggning. Inget säger att heteros är på ett visst sätt, ser ut på ett visst sätt eller gillar just vissa hobbies.

Agender räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller ”ickebinär” (se de orden). Den som är agender är ofta inget kön eller relaterar inte till kön.

Allosexuell är den som inte är asexuell, dvs. känner sexuell attraktion gentemot andra.

Ambisexuell brukar betyda att en person attraheras av andra personer. Huruvida personen är man, kvinna eller annat är inte relevant/avgörande och den ambisexuella personen är inte heller intresserad av att ha en relation eller definiera sin sexualitet/sina relationer.

Androgyn är den som inte på utseendet går att könsbestämma som antingen man eller kvinna.

Androsexuell är den som blir kär i och/eller sexuellt intresserad av män. Termen finns till för att också de som inte själva identifierar sig som varken man eller kvinna kan beskriva sin sexuella läggning.

Aromantisk brukar betyda att känna väldigt lite, eller ingen attraktion mot andra.

Asexuell är en person som inte har någon sexlust eller något intresse/behov av att inkludera andra i sin sexualitet. Vissa asexuella onanerar, kan bli förälskade och kan ha en sexuell läggning som t.ex. homo- eller heterosexuell.

Autosexuell är en sexuell preferens som innebär att en hellre har sex med sig själv än med andra, dvs. ointresse av att inkludera andra i sitt sexliv.

Bigender är den som identifirera sig som både man och kvinna, samtidigt eller växlande.

Bisexuell är en person som som är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av både tjejer och killar.

Biologiskt kön är det kön en människa sägs ha utgående från hur könsorganet ser ut, vilken kromosomuppsättning personen har och hur halterna könshormon fördelar sig i kroppen. Termen kan upplevas kränkande om det ”biologiska könet” presenteras ovan en persons egen könsidentitet.

Bög är en homosexuell man.

Cisperson är en person vars könsidentitet är inom normerna för det kön som registrerades vid födseln. Alltså en som inte är en transperson.

Cissexism innebär att nedvärdera transpersoner eller att inte ta transpersoners könsidentitet på allvar.

Demisexuell innebär att behöva utveckla en emotionell (och/eller romantisk) relation till en person för att också känna sexuell attraktion till personen. Med ”demiromantisk” brukar man mena att en person aldrig eller sällan känner romantisk attraktion om inte personerna först utvecklat en emotionell koppling mellan sig.

Dragking är oftast en kvinna som klär sig som en man för att underhålla/tänja sina egna eller andras gränser och föreställningar.

Dragqueen är oftast en man som klär sig som kvinna med samma syften som dragkingen.

Diskriminering betyder att grupper eller individer på något sätt särbehandlas. Strukturell diskriminering betyder att diskrimineringen är inbyggd i samhällets sätt att fungera.

Feminism är en politisk analys och rörelse som anser att kvinnor som grupp är underordnade männen i samhället och vill ändra på det.

Flata en homosexuell kvinna.

Flexibel brukar betyda att en persons sexuella läggning flyter och förändras långsamt eller fort. En person kan välja att t.ex. kalla sig homoflexibel dvs. oftast attraheras av personer av samma kön men ibland också fatta tycke för personer av motsatt kön. En persons könsidentitet kan också flyta och ändras långsamt eller fort.

FtM en förkortning av Female to Male. Kan vara en beteckning på en transkönad man (transsexuell).

Gender blind är en direkt översättning av engelskans ”genderblind” dvs. att en person upplever att kön inte är viktigt eller helt irrelevant när det gäller den egna sexuella identiteten. Personen attraheras oberende av kön och/eller utgående från andra egenskaper än kön.

Gender fluid kan översättas till ”flytande kön” och brukar innebära att identiteten växlar mellan man, kvinna och neutral könsidentitet.

Genderqueer kan innebära en könsidentitet som inte passar in i de socialt konstruerade normerna som associeras till begreppen han/henne. Genderqueer är den identitet som hamnar mellan kille/pojke/man och tjej/flicka/kvinna.

Genus hänvisar till begrepp som maskulin och feminin och vad dessa betyder för oss. Ett genusperspektiv innebär att se hur män respektive kvinnor formas som grupper av vår kultur.

Gynosexuell är en person som blir kär i och/eller attraheras sexuellt av kvinnor.  Termen finns till för att också de som inte själva identifierar sig som varken man eller kvinna kan beskriva sin sexuella läggning.

Hatbrott är ett brott som motiveras av hat mot vissa grupper av människor pga. hudfärg, sexuell läggning, trostillhörighet, nationalitet för att nämna några.

Hen är ett könsneutralt pronomen som används istället för hon eller han och böjs ofta hen, henom och hens. Hen används både i sammanhang där presonen som beskrivs inte identifierar sig som varken man eller kvinna eller som förenkling av att skriva ut ”han eller hon”. Andra könsneutrala pronomen man kan använda är den och en. Hen finns med i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) sedan år 2015.

Heteronormativitet och könsnormativitet är förväntningar som finns på hur en kvinna eller man skall uppträda i samhället. Samt vad som är ”naturligt” för en kvinna eller man. Att män blir kära i enbart kvinnor och tvärtom är en av dessa normer.

Heteroqueer är ett begrepp som används på olika sätt. Med ordet kan man mena en heterosexuell person som är aktiv inom regnbågsrörelsen och inte följer heteronormen gällande t.ex. identitet och sexualitet. Ordet kan också beskriva situationer där heterosexuella personer visar kärlek på ett platoniskt men fysiskt sätt, exempelvis killkompisar som pussas och kramas dvs. bryter ett antagande om att heterosexuella män sinsemellan undviker fysisk kontakt med varandra. Ordet ”heterogay” används också med liknande definition. Gemensamt för termerna är att de beskriver heterosexualitet utanför det mest normala/normativa, förhållanden eller sexuella möten mellan män och kvinnor som bryter mot antagandet om mannens maskulinitet och kvinnans femininitet och relationer där kvinnan ses som maskulin och mannen som feminin (dessa kan dock också tolkas som ifrågasättande av själva heterosexualiteten). Enligt smak kan orden också beskriva sexuella relationer inte bundet till parförhållanden (promiskuitet, polyamori, ibland prostiution och pornografi), SM, fetisch-sex etc.

Heterosexuell är den person som blir kär i och/eller attraheras sexuellt av personer av motsatt kön.

Homofobi är en ideologi en uppfattning eller värdering hos en individ, en grupp eller i ett samhälle som ger en negativ bild av homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. Homofobin överlappar ibland transfobin.

Homosexualitet är en person som är sexuellt och/eller känslomässigt intresserad av personer av samma kön.

Hbt-personer är en förkortning av homo, bi, transpersoner och ett samlingsbegrepp för dessa grupper.

Hbtiqa+ är en förkortning på homo, bi, trans, interkönade, queer och asexuella. Plustecknet kan tilläggas för att visa att förkortningen också kan innefatta andra läggningar och identiteter.

Ickebinär brukar innebära att inte identifiera sig utgående från uppdelningen man och kvinna.

Identitet en människas uppfattning om vem hon är, något som påverkas av andras uppfattning om vem hon är.

Intergenderperson/ transgender(ist) är en person som definierar sig som att befinna sig emellan, i båda, eller bortom de traditionella könen. Varken intergender eller transgender är en medicinska diagnoser som ger rätt till vård på bekostnad av Finska staten. Det är inte heller möjligt att få juridiskt kön bortom man eller kvinna i Finland.

Intersektionalitet är ett perspektiv som tittar på hur olika maktordningar fungerar tillsammans och hur olika identiteter skapas som ett resultat av ras, kön, sexualitet, funktionsduglighet osv.

Interkönad (intersexualism) en person som har ett oklart kön utifrån könsorganens uppbyggnad eller kromosomuppsättningen. Ett stort antal diagnoser samlas under detta begrepp som är ett biologiskt syndrom: DSD: Disorder of Sex Development. Det finns personer som har intersexualism som könsidentitet/en viktig del av identiteten medan andra ser det som en enbart medicinsk aspekt. Ibland går det att se redan på könet hos ett nyfött barn att könet inte följer normer gällande snopp eller snippa men det är också möjligt att DSD upptäcks först i puberteten eller då personen vill få egna barn. Personer med fysiologiskt sett oklart kön kallades förut hermafroditer. En interkönad person kan vara cisperson eller transperson och ha vilken som helst sexuell läggning.

Juridiskt kön är det kön en person har inför lagen dvs. det kön som står att läsa i ditt personnummer. En transkönad person kan under sin korrigeringsprocess ansöka om nytt personnummer.

Jämställdhet är jämlikhet mellan kvinnor och män, att kvinnor och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället.

Könsidentitet är den identitet gällande kön en person har. Ingen annan kan bestämma vilket kön en annan person har (inte ens läkare eller psykologer) och alla bör ha bestämmanderätt över sin egen könsidentitet. Det finns också de som inte identifierar sig utgående från kön, inte har en könsidentitet eller inte vill beskriva den för andra.

Könsuttryck betyder att man genom bl.a. klädstil, frisyr, röst och kroppsspråk kan uttrycka kön.

Litrosexuell är en någon som känner sexuell attraktion men inte vill få den besvarad.

Lumbersexuell är en direkt översättning av engelskans ”lumbersexual” vilket syftar på en man med fritt växande skägg och kläder inspirerade av klassiska timmermän. Termen berättar nödvändigtvis inte något om personens sexuella läggning.

Mastektomi är en operation där bröstvävnad tas bort. Ingreppet kan vara en del av vården för bröstcancer eller en del av en transpersons könskorrigering. Vid könskorrigerande mastektomi brukar bröstvårtorna bevaras.

MtF är en förkortning av Male to Female. Kan vara en beteckning på en transkönad kvinna.

Mentalt kön/Könsidentitet innebär en persons självidentifierade, självupplevda kön.

Metrosexuell är ett ord som kan beskriva en manlig person som utifrån sin maskulina bas uttrycker femininitet genom utseende, accessoarer och beteende.  Oftast handlar det om en urban man som gillar att shoppa, satsa på sig själv, använda skönhetsprodukter och inte räds glitter och flärd. Termen berättar nödvändigtvis inte något om personens sexuella läggning.

Monogam är en person som lever monogamt dvs. har bara relationer/sex med en person åt gången. En person som är monoamorös blir kär i en person åt gången.

MSM är en engelsk förkortning för ”men who have sex with men” dvs ”män som har sex med män”.  Förkortningen används ofta inom vården och erbjuder ett sätt att beskriva aktivitet utan att beskriva en sexuell identitet.

Nongender är den person som inte vill inordna sig i den traditionella uppdelningen i man och kvinna, och/eller som identifierar sig bortom könen. Personen kan också  sakna könstillhörighet.

Norm accepterade regler för önskvärt beteende och utseende som ofta skapar hierarkiska grupperingar i samhället.

Omnisexuell är en person som attraheras av alla eller många sätt att uttrycka kön.

Oromantisk person, en direkt översättning av engelskans ”aromantic” är egenskapen att känna lite (eller ingen alls) romantisk attraktion gentemot andra personer. Att vara oromantisk utesluter inte att utveckla, och känna behov av djupa platoniska eller oromantiska relationer till andra personer. Begrepp som ”graysexual” (”gråsexuell”) används med liknande definition.

Outa att outa någon betyder att man berättar om en persons sexuella läggning eller könstillhörighet för andra som personen inte ännu kommit ut för.

Pansexuell är en person som är sexuellt eller känslomässigt intresserad av ”alla” eller ”vem som helst” oberoende av kön eller könlöshet.  Termen omnisexuell har liknande eller samma definition och en del pan- eller omnisexuella upplever sig vara ”gender blinda”.

Passera är ett ord för situationer där en persons könsidentitet stämmer överens med omgivningens uppfattning. Om en kvinna med t.ex. manliga drag uppfattas som kvinna kan man säga att hon har passerat. Personer kan också ”bli lästa” som ett visst kön oberoende av hur personen själv uppfattar sig.

Polyamorös en person som har sex eller kärlekshistorier med fler än en person i taget.

Poly är ett samlingsbegrepp som kan handla om både relationer och identiteter. 

Polyrelation är en sexuell och/eller romantisk relation som  inkluderar flera än två personer. Kan också handla om sammanknutna grupper där en del har relationer med varandra.

Polygami betyder månggifte och i länder det är lagligt handlar relationerna främst om ekonomi och sociala orsaker.

Polysexualitet refererar till personer som är attraherade av mer än ett kön. Däremot vill de inte av olika anledningar identifieras som bisexuella. Polysexualitet ska inte blandas ihop med pansexualitet; pan betyder alla och poly betyder många. Så det behöver inte nödvändigtvis betyda alla. Ordet polysexuell används även om och av personer som har (eller vill ha) flera sexuella relationer, men inte nödvändigtvis flera romantiska relationer (polyamori). Denna betydelse av polysexuell har därmed en koppling till swinging.

Queer kan vara ett perspektiv eller identitet där personen eftersträvar att inga sexualitets- eller könsnormer skall vara hindrande för det egna livet. Ordet queer kan också vara en könsidentitet och tillskrivas annat som t.ex. queerforskning eller queer konst.

Regnbågsfamilj-termen används idag för en barnfamilj utanför mönstret med den traditionella kärnfamiljen. Regnbågsfamiljer består oftast av en eller fler föräldrar med hbtiq-identitet. Barnet kan ha en av sina biologiska föräldrar i den aktuella familjen. I Finland lever tusentals barn och föräldrar i Regnbågsfamiljer idag.

Relationsanarkism handlar om att inte dela upp sina relationer traditionellt i sex, vänskap och kärlek. I synsättet brukar det också ingå att inte värdesätta en viss relation mer än en annan enligt normen. Relationsanarkism kan betyda olika saker för olika personer.

Sexism är konsekvensen av att samhället är ojämställt och att kvinnor är underordnade män och alltså diskrimineras.

Sexuell läggning är ett begrepp som används för att gruppera människor utifrån vem de har förmågan att bli kära i eller attraherade av.

Skolisexuell beskriver en sexuell attraktion för ickebinära personer.

Stealth innebär att man väljer att inte berätta om sin transsexuella bakgrund.

Stjärnfamilj betyder alla former av familjebildningar som fungerar lika bra om de bygger på kärlek, ansvarstagande, respekt och omtanke. Stjärnfamiljen valdes av Språkrådet till ett av 30 nyetablerade ord under 2009.

Straight syftar på en heterosexuell person.

Trakasserier är att utsätta någon/några för kränkande handlingar.

Transfobi handlar om en negativa attityder till transpersoner. Det kan handla om enskilda personers åsikter eller om ett samhälles värderingar.

Transpersoner är ett brett begrepp och brukar handla om personer som identifierar sig eller uttrycker en annan könsidentitet än den som tilldelades personen vid födseln. Transpersoner bryter normer gällande kön på olika sätt.

Transvestit är en person som klär sig i det motsatta könets kläder och går in i det motsatta könets roll. Denna person vill framhäva alla sina egenskaper, inte bara de som anses tillhöra det egna biologiska könet. Det kallas drag när man använder det som underhållning.

Transgender/transgenderist kan innebära att en person vill korrigera delar av sin kropp men inte för att passera som varken man eller kvinna. Andra använder ordet om sig själva om de är transkönade men inte vill korrigera sig. Ordet kan också handla om att i allmänhet inte passa in i en tudelad syn på kön eller om man inte passar in i det kön man har juridiskt men utan att vara intergender, nongender, transkönad, transvestit eller bigender. Transgender kan vara en könsidentitet men kan också vara ett ord som beskriver ens sätt att förhålla sig till könsidentitet. I engelskan används transgender ofta som ett ord för det vi i svenskan kallar transperson.

Transkönad är en person som inte kan identifiera sig enligt den könsidentitet som tilldelades vid födseln. En del korrigerar sitt kön genom kirurgiska ingrepp eller hormonbehandling.

Transprocess/könskorrigeringsprocess/könskorrigering är ord för den process en transkönad person går igenom för att ändra sitt juridiska kön. Processen kallas ofta för ”könsbyte”, vilket är missvisande eftersom en transkönad person inte byter kön utan korrigerar kroppen och ändrar sitt juridiska kön.

Tvåkönsnormen är den norm/föreställning som säger att det enbart finns två kön dvs. män och kvinnor. Enligt föreställningen tillhör alla någondera, och biologin eller juridiken avgör om vi är män eller kvinnor oberoende av personers egen uppfattning eller uttryck.

Utredning är inledande delen av en persons korrigeringsprocess som strävar efter ett svar på frågan om personen är transkönad eller ej, dvs. om personen skall korrigera sitt kön från manligt till kvinnligt eller tvärtom med hjälp av finska statens tjänster och skattemedel.

WSW är en engelsk förkortning för ”women who have sex with women” dvs. på svenska ”kvinnor som har sex med kvinnor.” Förkortningen används t.ex. inom vården och erbjuder ett sätt att beskriva aktivitet utan att behöva beskriva en sexuell identitet.

Öppen att vara öppen betyder att man lever öppet som hbtiqa+-person.

Listan är uppdaterad 18.4.2018 av Fredrika Biström