Regnbågsankan är föreningen för hbtiqa+-personer i det svenskspråkiga
Finland. Vi har sedan år 2007 besökt skolklasser, läger, lärarrum, skolor på
andra stadiet samt högskolor för att sprida information om mångfalden av
kön och sexuell läggning. Med besöken vill vi bidra till ökad medvetenhet
om identitetsrelaterade frågor och jämlikhet både i skolan och i samhället
överlag. Vi erbjuder utbildningsbesök som riktar sig såväl till elever och
studerande som till skolans personal.

Att beställa Regnbågsankans utbildning för personalen är en möjlighet att få
konkreta idéer och tips på hbtiqa+-relevanta frågeställningar som behöver
beaktas när skolan utarbetar sin jämställdhets- och likabehandlingsplan. Vi
erbjuder också idéer på hur det går att integrera mångfaldsperspektivet i
den ordinarie undervisningen. Ni kan också beställa våra besök för elever!


Exempel på paket som kan beställas för personal:

OBS! Till det angivna priset för lektionerna/utbildningarna tillkommer
eventuell reseersättning för utbildarna samt ett faktureringstillägg på 10
euro för den administrativa hanteringen av beställningarna. För påminnelser
om obetalda fakturor tillkommer en avgift på 10 % av den totala kostnaden.

1. Mångfalden av kön
t.ex. 60+60 min, 180 euro + reseersättning och faktureringstillägg
Kompetenshöjning i frågor som gäller mångfalden av kön och tryggt
bemötande av transpersoner. Vi bekantar oss med begrepp som
transperson, interkönad, icke-binär, passera, köna och vad
självbestämmanderätt gällande kön betyder i vardagen. Vi funderar
tillsammans på situationer där mångfalden av kön väcker frågor och
osäkerhet i arbetet.

2. HBTIQA+ i skolans vardag
45+45 min, 140 euro + reseersättning och faktureringstillägg
Syns mångfalden i ditt läromaterial? Är skolan trygg för alla? Vi snabbspolar
genom grunderna i hbtiq och funderar tillsammans på situationer där du i
ditt arbete kommer i kontakt med hbtiq och behöver konkreta tips.

Exempel på paket som kan beställas för elever i alla
årskurser, tutorer, vänelever och ungdomsgrupper:

1. HBTIQA+ med personlig berättelse
45+45 min för årskurs 7-9, 140 euro + reseersättning och faktureringstillägg
Under första lektionen går vi igenom basfakta gällande sexuell mångfald
och kön. Under andra lektionen intervjuas en hbtiqa+-person om sina egna
erfarenheter av att komma ut, leva öppet och hitta sig själv. Deltagarna får
saklig information som väcks till liv genom en personlig berättelse.

2. Regnbågstimme om vänskap, kärlek och pride
60 min för årskurs 1-6, 90 euro + reseersättning och faktureringstillägg
Samtal om olika sorters familjer, vänskap, kärlek, gränser, självkänsla och
föreställningar gällande att vara pojke/flicka/annat. Barnen får bekanta sig
med regnbågsflaggan och tanken bakom den.

3. HBTIQA+ i dagens samhälle
75 min för andra stadiet, 120 euro + reseersättning och faktureringstillägg
Vi behandlar ämnet sexuell läggning och kön i dagens samhälle genom
diskussion i mindre grupper och med hela klassen. De studerande får
information om kön, sexuell läggning, jämlikt bemötande, lagar och normer.
Innehållet kan anpassas enligt målgruppens behov.

Vi tar också gärna emot beställningar på skräddarsydda program där
beställaren preciserar vad hen behöver hjälp med.
Vi förutsätter att en lärare är närvarande under hela lektionstiden under alla
skolbesök. På det här sättet vill vi säkerställa både elevernas och
skolinformatörens trygghet, men också främja till fortsatt samtal och
engagemang kring de berörda frågeställningarna.
Även om Regnbågsankan gärna besöker skolklasser som ett komplement
till den ordinarie undervisningen, hoppas vi att mångfalden av kön och
sexuell läggning integreras i all undervisning och att den beaktas i skolans
vardag. Hbtiqa+-personer finns med all statistisk sannolikhet närvarande i
alla skolor bland elever och studerande, personalen och deras familjer även
om det inte alla gånger kommer fram.

Kontakta regnbagsankan@regnbagsankan.fi för mer information!

PRINCIPER
1. Besöken utförs av Regnbågsankans koordinator för social
verksamhet, styrelsemedlemmar och/eller frivilligarbetare som gått
Setas utbildning för skolinformatörer och/eller har tidigare erfarenhet
av att göra skolbesök. Vi vill gärna ha er beställning i god tid så att vi
lyckas hitta lämpliga informatörer för varje besök. Skolor ombeds
komma med sin beställning minst en månad på förhand.

2. Ifall ett skolbesök avbokas inom fem dagar före besöket är
beställaren skyldig att betala 50% av lönen och hela reseersättningen
ifall biljetten är köpt på förhand. Ifall besöket avbokas inom två dagar
före besöket är beställaren skyldig att betala hela priset och
resekostnaden ifall biljetten är köpt på förhand.

3. Resekostnaden innebär informatörens/informatörernas resor med
förmånligast möjliga kommunala trafik. Ifall resan görs med bil ersätts
resan enligt 0,43 euro per km.

4. Om den bokade informatören från Regnbågsankan får förhinder att
göra besöket bokar vi in en annan informatör. Ifall vi inte hittar någon
som kan vikariera ombokar vi ett annat datum i samråd med
beställaren.

5. Våra mål är inkludering av mångfald i alla ämnesområden, trygga
utrymmen, god stämning samt möjlighet för alla elever att leva ut och
känna sig delaktiga!