Homofobi

Åsikter, samhället och homofobi

Jämfört med många andra länder är Finland ett tryggt land för hbtiq-personer.

Lagen talar mot diskriminering på basen av sexuell läggning och lagen om hets mot folkgrupp kan fälla.

Trots det förblir många brott fortfarande oanmälda, homofobi i skolor tas sällan på allvar, mobbing av hbtiq-barn och unga är vanligare och i synnerhet transpersoner tvingas anpassa sig efter omgivningens oförståelse.

Enligt undersökningen Den välmående regnbågsungdomen gjord i Finland år 2013 har hbtq-unga upplevt våld i en betydligt högre grad än finländska ungdomar i gemen.

Våld riktat till sexuella minoriteter och könsminoriteter är inte något som sker bara i länder långt borta.

Homofobi finns också i Finland varje dag.

Det talas mycket om att respektera alla men trots allt är homofobi, som bottnar i intolerans, respektlöshet, maktutövande och okunskap om vad som är olagligt (till exempel förtal) vardag för många hbtiq-personer i Finland.

Om du möter homofobi ska du komma ihåg att felet inte finns i dig. Homofobi kan vara allt från elaka skämt om homosexuella eller transpersoner till slag och annan form av våld.

Exempel på former av våld:

 • Hot per mail, telefonsvarare, på nätet, i social media
 • Hot om våld: lyfta ett vapen, hota slå eller sparka
 • Misshandel som leder till smärta, skada eller sjukdom
 • Kasta föremål, knuffa, föra oljud eller annat hänsynslöst beteende
 • Sexuelt våld: våldtäckt, tafsa, föra in finger eller föremål med våld eller under hot, beröring, visa porr åt minderåriga, röra barn på ett sexuellt sätt

Exemple på olika form av trakasseri:

 • Sprida rykten, frysa ut
 • Ställa påträngande frågor om privatlivet
 • Kränkande klotter på någons husvägg
 • Föröska övertyga personen om att t.ex. homosexualitet är fel
 • Förhindra personen att leva ut sin läggning med hjälp av hot
 • Försvåra en elevs skolarbete
 • Försvåra en anställd att utföra sitt arbete eller att förkasta en arbetsansökan på basen något som är orelevant för tjänsten

Typiskt för homofoba handlingar och homofobiska brott är att gärningsmannen och offret har en relation som t.ex. elev och lärare, chef och anställd eller förälder och barn.

Offren kan också väljas mer på måfå t.ex. så att någon vill utsätta alla som går i en pride parad för smärta.

Typiska platser är allmän plats, i hemmet och på internet. Homofobi är ett sätt att utöva makt.

Offret har alltid rätt att kalla en gärning för trakasseri även om utövaren påstår att det bara var ett skämt, misstag eller missförståelse.

Homo- och transfobi i skolan

Enligt forskningsprojekt Den välmående regnbågsungdomen som har undersökt välmående hos unga som tillhör en sexuell- eller könsminoritet i Finland under år 2013, hålls unga i garderoben av av rädsla för att bli utslängda från hemmet eller av rädsla för att lämnas utanför kompis kretsen i skolan eller på fritiden.

Enkätundersökningen visar också att skolan både i ljuset av denna och i tidigare undersökningar för regnbågsunga är en otrygg miljö, detta trots att deras upplevelser med åldern blir mer positiva.

Atmosfären bland eleverna är i många skolor hetero- och könsnormativ.

Bög som skällsord är vanligt förekommande.

Majoriteten av de ungdomar som berättat för läraren om skolmobbning har upplevt att denna upplysning inte fick några följder eller att de själva fått skulden för det inträffade, och en ännu större del av dessa ungdomar uppger att de inte berättat om mobbning för att de upplevt.

Många deltagare uppgav också att ett försök att komma ur skåpet inte skulle ändra på någonting eller för att agerandet skulle ha fört med sig att de blivit tvungna att delge sin regnbågsidentitet.

Forskningsprojektet visade också att fördomar lever kvar. En del föräldrar önskade att den unga skulle hemlighålla sin sexuella läggning eller sitt könsuttryck från omgivningen eftersom de enligt forskningen skämdes för den ungas regnbågstillhörighet.

Publikationen Den välmående regnbågsungdomen

Vad skall jag göra om jag blir utsatt för skämt, trakasserier, våld, hot och homofobi i allmänhet?

 • Prata med vuxen. Det kan vara någon i din familj, en lärare, skolläkaren eller någon kompis förälder.
 • Blir du trakasserad i skolan är det bra att prata med en lärare eller annan i skolan. Tror inte personen på dig, eller tar inte ditt ärende på allvar, skall du tala med någon annan. Blir du utsatt på din arbetsplats står Arbetarskyddsförvaltningen till tjänst: http://www.tyosuojelu.fi/se/
 • Behöver du råd eller någon att bolla tankar med kontakta Regnbågsankans jourmail regnbagsjour@gmail.com eller ring 044-297 5476. På finska erbjuder Seta ett flertal olika stödformer, läs mer här: http://seta.fi/tuki-ja-neuvontapalvelut/
 • Brotssofferjouren hjälper dig med frågor gällande brottsanmälan: tfn 0203 16116 må-ti kl 13-21 och ons-fre kl 17-21. Frågor kan också sändas på svenska genom Rikunet som är en personlig tjänst för brottsoffer, deras närmaste eller vittnen i brottsärenden. Rikunet är en konfidentiell och datasäker nättjänst där du kan ställa frågor anonymt. https://www.rikunet.fi/se/titelsida/
 • Det är viktigt att du berättar varför du tror att du blivit utsatt för ett (hat)brott när du anmäler det till Polisen. Vittnen och bevismaterial är också betydelsefullt för utredningen. Det är alltid bäst att anmäla ett brott så fort som möjligt efter att det hänt.

Vad beror homofobi och homonegativitet på?

Exakt vad homofobi beror på är svårt att veta men här följer några teorier:

 • Rädsla för allt som är annorlunda: De som växt upp med en trång syn på vad som är rätt och fel, vad som är manligt och kvinnligt eller vad som är meningen med livet kan känna ett hot från de/det som bryter mot normativa “regler”.

  De vill fortsätta tro på en föråldrad sanning och kan ha ett behov av att övertyga andra/trycka ner. Hårda regler och förbud kan ge känsla av trygghet och stabilitet.

  Många som t.ex. fått en moraliskt (homofob) sträng uppfostran är däremot öppna och nyfikna på allt som upplevs “nytt”, medan andra inte vet vad de skall säga, göra eller hur de skall förhålla sig till hbtiq.

  Normerna krockar. Vi har alla delar av detta i oss. Att lära känna nya människor, märka att de som upplevs “annorlunda” också kan vara dina vänner, ta reda på mer och byta ut agg mot nyfiken brukar dämpa rädsla för det som bryter dåliga normer.

 • Ideologi: Homofobi kan vara en del av en ideologi. Rasism och nazism innehåller oftast åsikter om att alla bör vara heterosexuella.

  Ibland förekommer homofobi inom religion och religösa skrifter tolkas förbjuda homorelationer, könsöverskridande könsuttryck och att hbtiq-information ges i skolor.

  Någons religion kan aldrig gå över Finlands lag som förbjuder våld och diskriminering.

  Hbtiq stöds av de mänskliga rättigheterna och att tvinga på någon annan sin ideologi genom hot, våld eller psykiskt våld är aldrig okej. Skolans läroplan innefattar att eleverna skall få saklig information om alla sexuella läggningar och könsuttryck.

 • Åsikter om “naturen”: Ibland hör vi påstånden som att hbtiq är fel eftersom det inte är naturligt.

  Även homosexuella kan få barn på olika sätt och är lika bra på att ta hand om sina barn som heterosexuella.

  Bland de djurarter som undersökts har alla visat tecken på ointresse för heteronorm.

  Djuren bryr sig inte om människors homofobi och de blir fritt intresserade av andra djur, även om det andra djuret är av samma kön.

  Att respektera och främja mångfald skapar trygghet och välmående. Hbtiq är lika vanligt i hela värden och är en viktig del av mänskligheten (och naturen).

 • Mobbing: Homofobi är en form av vuxenmobbing dvs. ett sätt för vuxna att förklara och rationalisera sitt behov av att få skada andra.

  Bland barn förekommer också skämt om homosexuella eller utfrysning på basen av sexuell läggning. Det är också fel och borde så fort som möjligt rådas bot på.

  Lärare måste ta sitt ansvar över gruppen och reda ut varför vissa elever känner ett behov av att skada andra.

  Ibland skriker elever ord som “bög” eller “homo” åt varandra utan att tänka efter.

  För en kan det kännas som ett skämt men eftersom många tar illa upp är det viktigt att låta bli.

 • Manligt/kvinnligt: Det är vanligt att könen ses som varandras motpoler och motsatser.

  Kvinnan antas vara vek och virrig medan mannen är tvärtom, och motpolerna anses därför dras till varandra.

  I verkligheten är vi mer lika varandra och våra könsorgan kan ofta bara spela en fysisk roll under eventuellt sex.

  Könsuttryck kan ha betydelse då vi flirtar men kan också vara väldigt oviktigt.

  De som låst sig i en snäv syn på att män kommer från en planet och kvinnor från en annan är ofta irriterad över att hbtiq-personer bryter deras åsikt.

 • Tankar om sex: Vissa kan i sin homofobi fundera mycket på andras sexliv, blanda ihop sina egna fantasier i sina stränga åsikter och genom sitt eget självhat börja hata andras (sex)liv.

  Det är att gå för långt. Tycker du att någon av dina egna fantasier är strängt “förbjuden”, du får ångest över den och hela tiden är rädd för att tänka på sex med t.ex. en person av samma kön kan detta beteende utmynna i homofobi.

  De som har många frågor om sex snurrande i sitt huvud borde leta upp någon att prata med och bolla sina tankar med.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.