Regnbågsankan är föreningen för hbtiqa+-personer i det svenskspråkiga Finland. Vi har sedan år 2007 besökt skolklasser, läger, lärarrum, skolor på andra stadiet samt högskolor för att sprida information om mångfalden av kön och sexuell läggning. Med besöken vill vi bidra till ökad medvetenhet om identitetsrelaterade frågor och jämlikhet både i skolan samt i samhället överlag. Vi erbjuder utbildningsbesök som riktar sig såväl till elever och studerande som till skolans personal.

Att beställa Regnbågsankans utbildning för personalen är en möjlighet att få konkreta idéer och tips på hbtiqa+-relevanta frågeställningar som behöver beaktas när skolan utarbetar sin jämställdhets- och likabehandlingsplan. Vi erbjuder också idéer på hur det går att integrera mångfaldsperspektivet i den ordinarie undervisningen. Ni kan också beställa våra besök för elever!


Exempel på paket som kan beställas för personal:

1. Mångfalden av kön
t.ex. 60+60 min, 150 euro + reseersättning

Kompetenshöjning i frågor som gäller mångfalden av kön och tryggt bemötande av transpersoner. Vi bekantar oss med begrepp som transperson, interkönad, icke-binär, passera, köna och vad självbestämmanderätt gällande kön betyder i vardagen. Vi funderar tillsammans på situationer där mångfalden av kön väcker frågor och osäkerhet i arbetet.

2. HBTIQA+ i skolans vardag
45+45 min, 110 euro + reseersättning

Syns mångfalden i ditt läromaterial? Är skolan trygg för alla? Vi snabbspolar genom grunderna i hbtiq och funderar tillsammans på situationer där du i ditt arbete kommer i kontakt med hbtiq och behöver konkreta tips.


Exempel på paket som kan beställas för elever i alla årskurser, tutorer, vänelever och ungdomsgrupper:

1. HBTIQA+ med personlig berättelse
45+45 min för årskurs 7-9, 110 euro + reseersättning

Under första lektionen går vi igenom basfakta gällande sexuell mångfald och kön. Under andra lektionen intervjuas en hbtiqa+-person om sina egna erfarenheter av att komma ut, leva öppet och hitta sig själv. Deltagarna får saklig information som väcks till liv genom en personlig berättelse.

2. Regnbågstimme om vänskap, kärlek och pride
60 min för årskurs 1-6, 90 euro + reseersättning

Samtal om olika sorters familjer, vänskap, kärlek, gränser, självkänsla och föreställningar gällande att vara pojke/flicka/annat. Barnen får bekanta sig med regnbågsflaggan och tanken bakom den.

3. HBTIQA+ i dagens samhälle
75 min för andra stadiet, 90 euro + reseersättning

Vi behandlar ämnet sexuell läggning och kön i dagens samhälle genom diskussion i mindre grupper och med hela klassen. De studerande får information om kön, sexuell läggning, jämlikt bemötande, lagar och normer. Innehållet kan anpassas enligt målgruppens behov.


   Vi tar också gärna emot beställningar på skräddarsydda program där beställaren preciserar vad hen behöver hjälp med.

   Vi förutsätter att en lärare är närvarande under hela lektionstiden under alla skolbesök. På det här sättet vill vi säkerställa både elevernas och skolinformatörens trygghet, men också främja till fortsatt samtal och engagemang kring de berörda frågeställningarna.

   Även om Regnbågsankan gärna besöker skolklasser som ett komplement till den ordinarie undervisningen, hoppas vi att mångfalden av kön och sexuell läggning integreras i all undervisning och att den beaktas i skolans vardag. Hbtiqa+-personer finns med all statistisk sannolikhet närvarande i alla skolor bland elever och studerande, personalen och deras familjer även om det inte alla gånger kommer fram.

   Kontakta för mer information!

   Mathias Uutela
   Regnbågsankans koordinator för social verksamhet
   regnbagsankan@regnbagsankan.fi


   PRINCIPER

   1. Besöken utförs av Regnbågsankans koordinator för social verksamhet, styrelsemedlemmar och/eller frivilligarbetare som gått Setas utbildning för skolinformatörer och/eller har tidigare erfarenhet av att göra skolbesök. Vi vill gärna ha er beställning i god tid så att vi lyckas hitta lämpliga informatörer för varje besök. Skolor ombeds komma med sin beställning minst en månad på förhand.
   2. Ifall ett skolbesök avbokas inom fem dagar före besöket är beställaren skyldig att betala 50% av lönen och hela reseersättningen ifall biljetten är köpt på förhand. Ifall besöket avbokas inom två dagar före besöket är beställaren skyldig att betala hela priset och resekostnaden ifall biljetten är köpt på förhand.
   3. Resekostnaden innebär informatörens/informatörernas resor med förmånligast möjliga kommunala trafik. Ifall resan görs med bil ersätts resan enligt 0,43 euro per km.
   4. Om den bokade informatören från Regnbågsankan får förhinder att göra besöket bokar vi in en annan informatör. Ifall vi inte hittar någon som kan vikariera ombokar vi ett annat datum i samråd med beställaren.
   5. Våra mål är inkludering av mångfald i alla ämnesområden, trygga utrymmen, god stämning samt möjlighet för alla elever att leva ut och känna sig delaktiga!

   Sidan är uppdaterad 15.3.2019.