§ 1 Föreningens namn är Regnbågsankan rf, registrerad i Helsingfors och med hela Svenskfinland som verksamhetsområde. Regnbågsankan är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. Föreningens mötesspråk är svenska.

§ 2 Föreningens syfte är att främja jämlikhet och motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, samt att erbjuda möjlighet till kultur, social samvaro och stöd för hbtiqa+-personer och deras närstående på svenska.

§ 3 Föreningen kan tillhöra en centralorganisation med liknande syfte.

§ 4 Föreningen fullföljer sitt syfte genom att
– erbjuda information om mångfalden av kön, sexuella och romantiska läggningar och familjeformer samt främja jämlikhet och mänskliga rättigheter
– arrangera verksamhet för medlemmar och andra intresserade
– samarbeta med andra organisationer och sammanslutningar

§ 5 Föreningen kan ta emot gåvor och testamenten, äga fastigheter och värdepapper samt anordna lotterier och insamlingar. Föreningen kan ha anställda på hel- eller deltid.

§ 6 Personer som stöder föreningens syften och betalar medlemsavgift kan bli personmedlemmar. En registrerad förening eller stiftelse kan bli stödmedlem. Styrelsen har rätt att anse medlemskapet avslutat för medlemmar som inte erlagt medlemsavgift under två på varandra följande år eller som verkar mot föreningens syften.

§ 7 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som ska hållas årligen i november eller december. Ett extra årsmöte ska hållas när styrelsen anser att det finns skäl därtill eller minst 1/10 av medlemmarna kräver det för behandling av ett bestämt ärende. Det extra årsmötet ska hållas inom sextio dagar efter det att styrelsen mottagit skrivelsen. Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

§ 8 Årsmötet och föreningens övriga möten ska sammankallas senast 30 dagar i förväg via brev eller e-post till föreningens medlemmar. Årsmötet är beslutfört då det är stadgeenligt sammankallat.

§ 9 Årsmötets uppgifter är att
– välja föreningens styrelse, vars mandat är ett kalenderår. Årsmötet väljer ordförande och 4-8 styrelsemedlemmar
– välja en verksamhetsgranskare och dennes ersättare för ett år i sänder
– fastställa bokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående kalenderår
– bevilja ansvarsfrihet till styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
– besluta om verksamhetsplan och budget för inkommande verksamhetsår
– fastställa en ordinarie medlemsavgift och en nedsatt medlemsavgift för låginkomsttagare
– fastställa en avgift för stödmedlemmar

§ 10 Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och gör en arbetsfördelning. Föreningens ordförande sammankallar styrelsen till styrelsemöten. Om ordförande är förhindrad kan möten även sammankallas av vice ordförande.

§ 11 Föreningens namnteckningsrätt innehas av ordförande samt av minst en annan person som styrelsen beviljat namnteckningsrätt. Båda kan teckna föreningens namn ensam.

§ 12 Stadgarna kan ändras på ett stadgeenligt ordinarie årsmöte eller på ett extra årsmöte. Stadgarna kan ändras med en ⅔ majoritet.

§ 13 Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlåtas till någon registrerad förening som främjar jämlikhet och arbetar för liknande syften på svenska i Finland.