§1 Föreningens namn är Regnbågsankan rf med säte i Ekenäs och med hela Svenskfinland som geografiskt verksamhetsområde. Föreningens mötesspråk är svenska.

§2 Föreningen syfte är att stödja sexuellt likaberättigande och motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning.

§3 Föreningen kan tillhöra en centralorganisation med liknande syfte.

§4 Föreningen fullföljer sitt syfte genom att sprida aktuell information om sexuella och könsminoriteters mänskliga rättigheter samt genom att arrangera möten, resor för sina medlemmar, teater- och konsertbesök samt annan motsvarande verksamhet för att stödja medlemmarnas sociala samvaro.

§5 Föreningen kan mottaga gåvor och testamenten, äga fastigheter och värdepapper samt anordna lotterier och insamlingar. Föreningen kan hel- eller deltidsanställa personal för att utöva sitt syfte.

§6 Som medlemmar kan föreningens styrelse anta personer fyllda 18 år, som vill verka för föreningens syften. En medlem skall betala medlemsavgiften som fastställs på föreningens årsmöte.

§7 Föreningens beslutande organ är årsmötet, som skall hållas årligen före utgången av mars månad. Ett extra årsmöte skall hållas när styrelsen anser att det finns skäl därtill eller minst 1/10 av medlemmarna kräver detta för behandling av ett bestämt ärende. Det extra årsmötet skall hållas inom sextio dagar efter det att styrelsen mottagit skrivelsen.

§8 Årsmötet och föreningens övriga möten skall sammankallas till senast en vecka i förväg med brev eller e-post till de medlemmar, som gett sin e-postadress till föreningen och/eller genom en annons i en tidning som utkommer inom föreningens verksamhetsområde. Årsmötet är beslutfört då det har sammankallats enligt stadgarna. Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

§9 Årsmötet väljer föreningens styrelse, vars mandat är ända till följande årsmöte. Årsmötet väljer ordförande, två styrelsemedlemmar eller vid behov högst sex styrelsemedlemmar samt två ersättande styrelsemedlemmar. Dessutom väljer årsmötet en revisor och en ersättare för ett år i sänder. Årsmötet fastställer bokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående år samt beviljar ansvarsfrihet till styrelsen och övriga redovisningsskyldiga. Årsmötet beslutar om verksamhetsplanen för innevarande period, om budget och medlemsavgifter för innevarade år.

§10 Styrelsen väljer inom sig viceordförande och inom eller utanför sig sekreterare, kassör och övriga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller någon av dess ordinarie medlemmar.

§11 Föreningens namn tecknas av ordförande ensam eller av viceordförande tillsammans med en styrelsemedlem gemensamt.

§12 Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överlåtas till någon registrerad förening som stöder sexuellt likaberättigande.