Regnbågsankans högsta beslutande organ är årsmötet, som hålls årligen i november eller december. Närmare årsmötet 2019 kommer du hitta en föredragningslista och annan information här.

Årsmötet sammankallas senast 30 dagar i förväg via brev eller e-post till föreningens medlemmar. Årsmötet är beslutfört då det är stadgeenligt sammankallat.

Årsmötets uppgifter är att

– välja föreningens styrelse, vars mandat är ett kalenderår. Årsmötet väljer ordförande och 4-8 styrelsemedlemmar
– välja en verksamhetsgranskare och dennes ersättare för ett år i sänder
– fastställa bokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående kalenderår
– bevilja ansvarsfrihet till styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
– besluta om verksamhetsplan och budget för inkommande verksamhetsår
– fastställa en ordinarie medlemsavgift och en nedsatt medlemsavgift för låginkomsttagare
– fastställa en avgift för stödmedlemmar