Registerbeskrivning

1. Registeransvarig
Regnbågsankan rf

2. Kontaktperson för registret
ordforande@regnbagsankan.fi
Adress: Regnbågsankan rf c/o Sateenkaariperheet ry
Tavastvägen 29
00500 Helsingfors

3. Registrets namn
Medlemsregister för Regnbågsankan rf

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter / registrets användningsändamål
Personuppgifterna behövs för att Regnbågsankan rf skall kunna kontakta sina medlemmar och upprätthålla föreningsverksamheten.

Regnbågsankan rf kan kontakta medlemmarna per e-post, post eller telefon ifall man vid registreringen har lämnat dessa kontaktuppgifter.
Främst e-post används vid kontakt med medlemmarna. Regnbågsankan rf kontaktar sina medlemmar för att informera om sin verksamhet och sina tjänster.

5. Registrets datainnehåll
Obligatoriskt sakinnehåll i medlemsregistret är namn och postadress. Vid registreringen kan man också lämna andra kontaktuppgifter; medlemsregistret har frivilliga fält för mobiltelefonnummer, födelsedatum och e-postadress.

6. Regelmässiga uppgiftskällor
Innehållet i medlemsregistret är hemligt och delas inte med tredje part. Uppgifterna används enbart inom föreningen för att kontakta medlemmarna.

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Google ansvarar för den tekniska hanteringen av Regnbågsankans medlemsregister. Registeruppgifter lämnas inte ut till personer utanför Regnbågsankan eller Google och översänds inte till stater utanför Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller USA (Google följer U.S.-EU Safe Harbor avtalet som är till för att garantera att certifierade amerikanska företag följer EU-lagar om personuppgifter).

8. Principer för skydd av registret
Medlemsregistret är skyddad med användarnamn, lösenord och tvåstegsverifiering. Ordförande, vice ordförande, verksamhetskoordinator och it-ansvariga har tillgång till dessa. Registret förvaras i en molntjänst på en skyddad server som nås via en Secure Sockets Layer (SSL)-anslutning.

Rätt till insyn
Användarna har rätt att få insyn i vilka uppgifter som har registrerats om dem i personregistret. Begäran om insyn kräver att medlemmen kan bekräfta sin identitet. Begäran om insyn i registret skall skickas till adressen regnbagsankan@regnbagsankan.fi

Utplåning av uppgifter ur registret
Så länge medlemmen är medlem av föreningen förvaras personens uppgifter. Då medlemmen slutar skall personens uppgifter i princip förstöras, emedan det inte efter det finns någon grund till att uppgifterna finns med i medlemsregistret.