Alla inlägg av Petra Nysten

Finland lovat främja hbti-rättigheter – samtidigt sviker regeringen regnbågsfamiljerna

Demonstration om faderskapslagen den 2 juni

Den 14 maj förband sig Finland på Malta tillsammans med 16 andra europeiska länder genom en avsiktsförklaring till att aktivt främja rättigheter för sexuella minoriteter och könsminoriteter i sina respektive länder. Justitieminister Anna-Maja Henriksson undertecknade ställningstagandet för Finlands del. Regnbågsfamiljerna, Människorättsförbundet, Regnbågsankan, Seta och Trasek frågar nu vilka konkreta åtgärder regeringen avser vidta för att uppfylla förpliktelsen. Organisationerna sände i dag ett öppet brev till statsministern. Den 2 juni ordnas det en demonstration om faderskapslagen.

Organisationerna är uppbragta över att regeringen i samband med faderskapslagsreformen tydligen avser utelämna den mest brådskande reformen som skulle förbättra ställningen för barn i regnbågsfamiljer. Kvinnopar som får barn tillsammans bör i samband med reformen av faderskapslagen ges samma möjlighet till fastställande av föräldraskap som olikkönade sambopar har, alltså utan adoption inom familjer. Även transpersoners föräldraskap måste regleras på ett tydligt och människorättsbaserat sätt.

“Ideologiskt motstånd får inte leda till att barn sinsemellan behandlas ojämlikt. Det går emot Europeiska människorättsdomstolens riktlinjer att samboende par av olika kön skulle ha en fördelaktigare ställning i jämförelse med sambon av samma kön”, påpekar verksamhetsledare Juha Jämsä från föreningen Regnbågsfamiljer.

Föreningen förbereder sig på att stödja kvinnopar att driva frågan om fastställande av föräldraskap till Europeiska människorättsdomstolen.

Även flera andra projekt som skulle förbättra hbti-personers rättigheter har antingen strandat eller förbisetts under pågående regeringsperiod. Till följd av det föll Finland till sjuttonde plats i rapporten Rainbow Europe som publicerades förra veckan.

Organisationerna kräver omgående åtgärder från regeringen för att bland annat eliminera de kränkningar av mänskliga rättigheter som återstår gällande fastställande av juridisk könstillhörighet. I januari avbröts arbetet för den arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet grundat för ändamålet. Finland behöver en heltäckande handlingsplan för att förverkliga mänskliga rättigheter för hbti-personer.

Regnbågsfamiljer och andra som stöder en rättvis behandling av familjer kommer att samlas för att demonstration utanför justitieministeriet måndagen den 2 juni kl. 17.

Mer information:

Regnbågsfamiljer rf: Verksamhetsledare Juha Jämsä, 044 997 1956, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

Människorättsförbundet rf: Generalsekreterare Päivi Mattila, 050 536 8195, paivi.mattila@ihmisoikeusliitto.fi

Regnbågsankan rf: Vice ordförande Petra Nysten, 050 408 5857, petra@regnbagsankan.fi

Seta rf: Generalsekreterare Aija Salo, 050 309 8108, paasihteeri@seta.fi

Trasek rf: Ordförande Antti Karanki, 041 546 1565, niccetrasek@gmail.com

Den avsiktsförklaring som justitieminister Henriksson undertecknat (IDAHO Declaration of Intent): http://www.idaho2014forum.org/images/prs/IDAHO%20declaration%20of%20Intent%20Final.pdf

ILGA-Europas jämförelse av hbti-situationen i 49 europeiska länder: http://www.ilga-europe.org/home/news/for_media/media_releases/rainbow_europe_2014

Österrikes Eurovisionsseger ett steg mot en bättre värld

Glädje, hopp och ilska. Segern i gårdagens Eurovision gick till dragartisten Thomas Neuwirth som Conchita Wurst i skägg och långklänning. Det här är viktigt, för att segern gick till en person med könsöverskridande uttryck trots försök till censur, öppen homo- och transfobi, trots de konservativa krafter som växt sig starkare i Europa. Conchitas seger visar att en inte behöver vara likadan som alla andra för att nå framgång. Det viktigaste är rätt och möjlighet att kunna vara sig själv – vilket inte är möjligt ens i Finland för närvarande.

Conchit WurstDancing Stars Conchita Wurst av AiluraEget arbete. Licenserat under CC-BY-SA-3.0-at via Wikimedia Commons.

Personer som bryter mot normer kring kön och sexualitet lider fortfarande av heteronormativa strukturer och brister i lagstiftningen i Finland. Det här begränsar människors liv och utsätter många för bland annat psykiskt och fysiskt våld, med ödesdigra följder.

Conchitas seger är omvälvande därför att hennes gränsöverskridande show inte grundade sig på humor eller hån. Hon kan ingjuta självförtroende och hopp även i hbtiq-personer som inte för närvarande kan leva öppet som den de är, i Finland, i Europa eller andra delar av världen. Conchitas seger kan bokstavligen rädda liv genom hopp och genom en positiv förebild.

”Jag drömmer om en värld där vi inte behöver tala om ovidkommande saker som sexualitet eller vem du älskar. Jag kände att Europa visade att vi är en respektfull och tolerant gemenskap,” sade Conchita.

I natt blev vår värld än en gång lite bättre då vi tog ett steg mot en värld där organisationer som våra inte mer behövs. Vi har dock ännu en lång väg att gå. Du kan hjälpa till att göra den vägen kortare genom att nästa lördag 17.5 tillsammans med oss uppmärksamma den internationella dagen mot homo- och transfobi (IDAHOT). Under dagen erbjuder vi möjlighet att påverka exempelvis genom att skriva solidaritetskort för att trygga paraden under Pride i Belgrad, genom att bli medlem eller sprida budskapet via sociala medier med oss.

Kontakt
Petra Nysten, vice ordförande, Regnbågsankan rf, petra@regnbagsankan.fi, 050 408 5857
Olli-Pekka Koponen, ordförande, HeSeta rf, puheenjohtaja@heseta.fi

Bakgrund och information
www.seta.fi
www.regnbagsankan.fi
www.heseta.fi
www.transtukipiste.fi

2–3 begår årligen självmord i Finland till följd av aspekter som är kopplade till sexuell läggning eller möjligen könsidentitet. (Olycksutredningscentralen 2014)

I Finland har var tredje hbti-person över 50 år låtit bli att uppsöka social- och hälsovård för att den befarar osakligt bemötande. (Setas projektenkät inom ramen för Jämlikhet på ålderns höst 2012)
Relationer mellan personer av samma kön är olagliga i 81 länder, tio av dem har dödsstraff för det. Den lagstiftningen omfattar 40% av världens befolkning. 70% av världens befolkning bor i länder där lagen begränsar möjligheten att vara öppen med sin sexuella läggning och/eller könsidentitet. (Den internationella IDAHOT-webbplatsen 2014)

Regnbågsankan rf
regnbagsankan@regnbagsankan.fi

Anförande i riksdagens lagutskott gällande Ö 10/2013 rd

Ärende: Hörande i fråga om Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd)

petra-riksdagen-lagutskottet

—–

Ärade ordförande Holmlund, vice ordförande Wallin,

bästa utskottsledamöter och övriga närvarande

Jag är här i egenskap av vice ordförande för den svenskspråkiga föreningen Regnbågsankan – den enda svenska på fastlandet. Vi är en förening för hbtiq-personer – det vill säga lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner, interkönade, queera – och andra som vill stödja jämlikhet i Finland. Det är en stor glädje att få stå framför er i dag och speciellt glad är jag över vi nått en punkt då Finland kanske äntligen, sent omsider, är redo att erkänna mig och oss som fullvärdiga och jämlika medborgare.

Utan att anta alltför mycket dristar jag mig att gissa att den här frågan berör både mig och många av föreningens medlemmar på ett personligt och avgörande plan mer än den berör många av er andra i det här rummet. En del kanske ser det här som ett ärende i en rad av många. Men för mig och oss är det inte bara det.

Det är inte bara lagförslag som rättar till flera ojämlikheter och rent av kränkande punkter i Finland lagstiftning, det är inte bara ett förslag som gör oss och dem vi älskar till likvärdiga medborgare i Finland i lagens ögon, det är inte bara i enlighet med såväl grundlagen och likabehandlingslagen.

Det är också en avgörande fråga för hur det känns för mig och oss att bo och leva i Finland. Det handlar om mitt och våra liv. Om huruvida jag är välkommen i Finland. Det handlar om hur rädd jag behöver vara när jag går hand i hand med min flickvän på gatan. Om jag vågar tala om min semester på jobbet. Det handlar om vartåt det lutar i Finland. Eller varifrån det blåser. Är det lugnande ljumma västliga vindar? Eller är det iskalla hårda byar från öst?

För en lag är inte bara en lag. Det är också en stark signal till både Finlands medborgare och utåt. Är Finland ett land som uppskattar alla sina medborgare? Ett land där medborgare behandlas likvärdigt? Ett modernt, attraktivt, öppet, jämlikt och konkurrenskraftigt land?

Finland är mitt hemland, det är här jag har min familj, de flesta av mina vänner, mitt jobb, mina nätverk. Oftast känner jag mig trygg. I Finland kan vi i större utsträckning än många andra länder lita på samhället och på våra beslutsfattare.

Men Finland har också ett rätt tufft samhällsklimat för personer som ses som “annorlunda” på något sätt. Diskriminering förekommer. Våld. Kränkningar. Hot. Psykisk ohälsa. Det är en del av min och vår verklighet och vardag. Och den här lagen påverkar i allra högsta grad den verkligheten.

När en känner sig ovälkommen och otrygg i sitt eget land står det nära till hands att fundera på alternativ. I en allt mer global värld blir det också ett reellt alternativ, För mig och Regnbågsankans medlemmar som ofta behärskar svenska är lockelsen stor att söka sig till exempelvis till Sverige ,där såväl lagstiftning som samhällklimat är mer jämlika.

Vi är många som redan nu har vänner som flytt fältet till följd av samhällsklimatet i Finland. Många vänner – även finskspråkiga – ser det här initiativet som avgörande för vilka framtida beslut de tar. Det är ett faktum som gör mig rätt ledsen. Och också orolig för Finlands framtid.

För Finland har en åldrande befolkning. Ett hållbarhetsunderskott. Finland behöver såväl sina egna medborgare som utländsk arbetskraft för att hantera den samhällsekonomiska situationen. I flera av Finlands östra grannländer, bl.a. Ryssland, Polen och Litauen, har situationen såväl gällande lagstiftning som attityder snabbt försämrats.

Finland har historiskt något av en mellanposition mellan väst och öst. En jämlik äktenskapslag skulle ge mig och andra regnbågsankor – vuxna finländska medborgare – lika rättigheter i fråga om att få sin parrelation erkänd av staten och samhället.

Men hur ni besluter i den här frågan är också en fingervisning om i vilken riktning Finlands makthavare och Finland som nation identifierar sig: mot ett kallare och intolerant öst eller varmare liberalt väst.

Och förstås: Är jag och de mina välkomna här? Visa då det tydligt. För mig och oss handlar det om vår vardag, våra liv och vår framtid. Vad handlar det om för dig och er, bästa lagutskott?

Tack.

Läs också Utlåtande till lagutskottet om jämlik äktenskapslag

Utlåtande till lagutskottet om jämlik äktenskapslag

Till lagutskottet

Utlåtande om Ö 10/2013 rd
lav@eduskunta.fi

Ärende: Hörande i fråga om Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd)

Regnbågsankan rf tackar lagutskottet för möjligheten att bli hörd i frågan om medborgarinitiativet om jämlik äktenskapslagstiftning. Regnbågsankan understöder å det varmaste alla lagändringar som
föreslås i initiativet och välkomnar det erkännande av jämlikhet som de här ändringarna för med sig.

Medborgarinitiativet till riksdagen med förslag till ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd) är på alla punkter ett pragmatiskt och praktiskt initiativ. Det rättar till flera bristande punkter i Finlands lagstiftning i fråga om likabehandling av finländska medborgare och deras partner.

Lagändringarna innebär att finländska medborgare som vill stadfästa sin relation med en person av samma juridiska kön nu kunna göra det på lika grunder som personer med olika juridiska kön. Samma
juridiska form för parförhållandet samt möjligheten till gemensamt efternamn skulle även stärka samhällets erkänsla av samkönade relationer och därmed minska risken för diskriminering.

Speciellt ur perspektivet av en förening som främst verkar på svenska i Finland och representerar svenskspråkiga finländare vill vi framhålla en aspekt som inte ofta förs fram: hur en ickeL diskriminerande lagstiftning i samklang med motsvarande lagstiftning i övriga Norden och flera andra europeiska länder även avlägsnar en orsak till att speciellt svenskspråkiga finländare känner sig tvungna att lämna Finland på grund av bland annat rådande lagstiftning och samhällsklimat.

Likaså är en frånvaro av en giftermålsrätt för samkönade par ett hinder för den fria rörligheten av arbetskraft inom EU. Finland behöver såväl sina egna medborgare som utländsk arbetskraft för att
hantera den samhällsekonomiska situation som uppstår i och med landets åldrande befolkning och det hållbarhetsgap vi redan nu behöver handskas med.

I flera av Finlands östligare grannländer, bl.a. Ryssland, Polen och Litauen, har situationen såväl gällande lagstiftning som gällande attityder snabbt försämrats. Finland har även historiskt något av en
mellanposition mellan väst och öst. En jämlik äktenskapslag skulle utöver att ge vuxna finländska medborgare lika rättigheter i fråga om att få sin parrelation erkänd av staten och samhället, även visa i
vilken riktning Finlands makthavare och Finland som nation identifierar sig.

Helsingfors den 2 april 2014

Petra Nysten
vice ordförande

Camilla Nousiainen
verksamhetskoordinator

Sakkunnig: Petra Nysten, vice ordförande, Regnbågsankan rf

Regnbågsankan rf är föreningen för personer som tillhör eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland och vill främja jämlikhet. Föreningen syfte är att stödja sexuellt likaberättigande och motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning.

Regnbågsankan rf Simonsgatan 8A, 3. vån, 00100 Helsingfors www.regnbagsankan.fi

Läs också Anförande i riksdagens lagutskott gällande Ö 10/2013 rd

Årsmötet valde ny styrelse

Regnbågsankan r.f., föreningen för sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland valde under helgen ny styrelse och drog upp riktlinjer för det kommande verksamhetsåret. Oscar Ohlis omvaldes enhälligt till ordförande för föreningen.

Till styrelsen valdes:
Petra Nysten
Mårten Seiplax
Rebecca Lampen
Minerva Ekrelius
Bengt Mikander
Jose Forslund

Styrelsemedlemmarna nås på adressen fornamn@regnbagsankan.fi

Årsmötet efterlyste ett aktivare engagemang, ställningstagande och ingripande av finländska politiker gällande hbtiq-personers rättigheter och yttrandefrihet i länder där dessa förföljs och diskrimineras.

Det pågår en diskriminering och förföljelse av hbtiq-personer i ett flertal länder, till den grad att man som hbtiq-person kan vara tvungen att fly därifrån. Då officiella besök görs i dessa länder, måste politikerna därför ta sitt ansvar och föra upp frågorna om homosexuellas rättigheter på dagordningen, säger Ohlis.

Reformera undervisningen i hbtiq-frågor vid klasslärarutbildningen vid ÅA

Årsmötet tyckte att det är på tiden att reformera och utveckla undervisningen i hbtiq-frågor vid den svenskspråkiga klasslärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa. Blivande lärare får inte en tillräcklig grund att stå på när det gäller undervisning hbtiq-frågor.

Det finns en brist i skolan och övriga samhället som komplicerar insikten om hbtiq-personers sexuella läggning. Det är också svårt att i skolorna hitta litteratur som inte utgår från heterosexualiteten som norm. Lärare påverkar eleverna inte bara genom ogenomtänkta kommentarer om hbtiq utan också genom att undervisningen endast skildrar en heterosexuell norm och då försvåras identitetsutvecklingen hos eleverna, sade Ohlis.

Genom återkommande obligatorisk undervisning i hbtiq-frågor i grundskolan kan vi i ett tidigt skede skapa sunda attityder bland eleverna, enligt Ohlis.

Jubileumsår

Regnbågsankans verksamhetsår färgas mycket av jubileum, då föreningen i år fyller 10 år. Regnbågshelgen som går av stapeln i oktober kommer att uppmärksamma detta med ett intressant program och gäster.

Regnbågsankans årsmöte 22.2.2014 kl. 13

Regnbågsankans årsmöte går av stapeln lördagen den 22 februari 2014 med start kl. 13 i våra nya lokaler på ”Balkongen” i Produforums utrymmen på Simonsgatan 8A, 3 våningen.

Inledningsvis gästas vi av syskonföreningarna Heseta (Hfrs) och Regnbågsfyren (Åland) som berättar och besvarar frågor om sin verksamhet – förslag på samarbeten och andra tankar välkomna under efterföljande diskussion!

Efter inledning och diskussion börjar själva årsmötet ca 13.30 , det torde ta 1–2 timmar. Som asvlutning bjuder Ankan på lite dryck och tilltugg för att återställa de fysiska energinivåerna – den mentala återhämtningen sker förslagsvis genom mer avslappnat umgänge med andra ankor på plats.

Föreningens stadgar kan du läsa här.

Mer information:
Ordförande Oscar Ohlis, ordforande@regnbagsankan.fi, 050 345 8973

Verksamhetskoordinator, regnbagsankan@regnbagsankan.fi, 044 297 5476

Jubileumskommitté

Regnbågsankan och tillika Regnbågshelgen fyller i år 10 år! Vill du vara med och planera och förverkliga jubileet så mejla ordförande Oscar Ohlis på ordforande@regnbagsankan.fi

Sammanfattning av Regnbågshelgen 2013

Helgen gick av stapeln tredje veckan i oktober – kolla in vår Facebook för uppdateringar och foton, här kan du se hur programmet såg ut i år. Våra varmaste gratulationer till kampanjen Ja 2013 samt Johan Finne och Aija Salo för Guldankan respektive hedersomnämnande!

Idéer, respons och förslag för nästa års regnbågsevenemang välkomnas kontinuerligt på regnbagsankan@regnbagsankan.fi

Regnbågshelgen är ett årligen återkommande evenemang som arrangeras av Regnbågsankan rf, föreningen för sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland.

Guldankan till Ja2013-kampanjen


Bilder: Hannele Luhtasela

En Guldanka och hela två hedersomnämnanden delade Regnbågsankan rf ut i år under den avslutande kvällsfesten för Regnbågshelgen 2013. Guldankan 2013 gick till Ja2013-kampanjen för en jämlik äktenskapslagstiftning och togs emot av Senni Moilanen. I år inkom ett rekordantal nomineringar och Regnbågsankan ville därför även uppmärksamma två personer som länge jobbat idogt med hbtiq-rättigheter: Aija Salo och Johan Finne.

Årets Guldanka gick till Ja2013-gänget som startat och drivit medborgarinitiativet Ja2013 för en jämlik äktenskapslagstiftning.

”Personerna bakom kampanjen har på ett otroligt sätta lyckats mobilisera såväl unga som äldre att underteckna initiativet. Genom Ja2013-kampanjen har de lyckats med att verkligen sätta hbtiq-rättigheter på den politiska agendan. Det har i sin tur bidragit till en bredare diskussion gällande dessa frågor. Ja2013-gänget är ett praktexempel på frivilligarbete och viljestyrka när de är som bäst.” sade Regnbågsankans ordförande Oscar Ohlis vid prisceremonin.

Regnbågsankans styrelse beslöt att i år även dela ut två hedersomnämnanden. Det ena gick till Aija Salo, generalsekreterare på Seta, för ett idogt och uthålligt arbete för hbtiq-rättigheter i Finland. Aija är en av få som genomgående är mån om att även inkludera och stödja det svenskspråkiga människorättsarbetet i Finland, på både ett personligt och professionellt plan.

Det andra hedersomnämnandet förlänades Johan Finne, konstnär, reporter och aktivist. Johan är en föregångare som har gett ansikte åt hbtiq-personer i Svenskfinland sedan 20 år. Han har aktivt jobbat med bloggar, artiklar och i olika medier där han lyft fram olika personligheter och teman inom området på ett lovvärt sätt. Johan har även varit en viktig resurs för Regnbågsankan genom sitt engagemang i föreningen.

Guldankan är ett pris som delas ut av föreningen Regnbågsankan rf för att lyfta fram personer, projekt eller instanser som på ett betydande sätt jobbat för mångfald, mänskliga rättigheter, fördomsfrihet och sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter, främst inom Svenskfinland. Regnbågsankan är en förening för personer som tillhör eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter, könsminoriteter och mångfald i Svenskfinland.
Mer information
Regnbågsankans ordförande Oscar Ohlis 050 345 8973, ordforande@regnbagsankan.fi

Pristagarnas kontaktuppgifter
Ja2013: ordförande Senni Moilanen 040 525 6571 (på finska), puheenjohtaja@tahdon2013.fi
Helleke Heikkinen 040 864 9052 (på svenska),
Aija Salo 050 309 8108, paasihteeri@seta.fi
Johan Finne 041 708 3244, jfinne@gmail.com

Tahdon2013-kampanja ja lhbtiq-aktivisteja palkittiin Guldankan-palkinnolla
Kuvia palkituista.

Tahdon ballonger på golvet

Regnbågsankan palkitsi tasa-arvoisen avioliittolain puolesta toimineen Tahdon2013-kampanja Guldankan (Kultainen ankka) -palkinnolla. Regnbågsankan on Setan jäsenjärjestö, joka toimii lhbtiq-ihmisten ja tasa-arvosta kiinnostuneiden yhdistyksenä koko ruotsinkielisen Suomen alueella.

”Tahdon2013 -kampanjan katsottiin olevan loistava esimerkki siitä, miten vapaaehtoistyöllä ja tahdolla voi saada kansalaisia ja yhteiskunnallisen keskustelun aktivoitumaan”, kertoo palkinnon luovuttanut Regnbågsankanin puheenjohtaja Oscar Ohlis.
Guldankan-palkinto jaetaan vuosittain taholle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia, etenkin Suomen ruotsinkielisillä alueilla. Palkinnon yhteydessä jaettiin myös kunniamaininnat Setan pääsihteeri Aija Salolle ja taiteilija ja toimittaja Johan Finnelle heidän pitkäjänteisestä työstään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien saralla Suomessa.

Guldankan-palkinnon saaja julkistettiin sateenkaaritapahtuma Regnbågshelgenin päätösjuhlissa lauantaina. Tahdon2013 -kampanjan puolesta palkinnon vastaanotti puheenjohtaja Senni Moilanen.

Lisätiedot:

Oscar Ohlis
puheenjohtaja
050 345 8973
ordforande@regnbagsankan.fi

Palkittujen yhteystiedot:

Guldankan: Tahdon2013, puheenjohtaja Senni Moilanen 040 525 6571, puheenjohtaja@tahdon2013.fi

Kunniamaininta:
Aija Salo, 050 309 8108, paasihteeri@seta.fi
Johan Finne, 041 708 3244, jfinne@gmail.com

Regnbågshelgen 2013

Måndag
Stolta föräldrar (Copyright hbt.fi)
Samtal med Marianne Eklund från den finlandssvenska föreningen Föräldrar till hbt-barn rf.

Plats: Regnbågsankans kontor, Skepparegatan 37, Helsingfors. Begränsad tillgänglighet. Servering.
Arr. Föräldrar till HBT-barn & Regnbågsankan


Tisdag 15.10 kl. 10.30–12.30: Familjecafé (cafét öppet 10–13)
Om leksaker och kön med Sara Sundell från projektet Jämställdhet på dagis Folkhälsan.

Plats: Svenska familjecentret i Helsingfors, Sparbankskajen 2A, 3. våningen.
Tillgängligt (dubbla barnvagnar ryms inte i hissen).
Arr. Svenska familjecentret & Regnbågsankan rf


ONSDAG kl. 18: Kaksi Äitiä & Little Light Workshop
rbh13-onsdag-iso
Vernissage för fotoutställningen Kaksi Äiti av fotograf Aino Vuokola. Utställningen pågår fram till 14 november 2013.

Little Light Workshop
Konstworkshoppar i ljus för både barn och vuxna.

Plats: Vedlidret, Hauhovägen 6 B 5a, Helsingfors.
Begränsad tillgänglighet. Fritt inträde. Servering under vernissaget.

Arr. Aino Vuokola, Nina Ahlbrecht & Nadja Leham


Torsdag

Kärlekens många ansikten
Välkommen på en litterär salong på Richardsgatans bibliotek torsdagen den 17 oktober kl. 18–20.

Temat Kärlekens många ansikten – hbt, drag och queer i den finlandssvenska litteraturen diskuteras av skådespelaren Riko Eklundh, litteraturvetaren Martina Moliis-Mellberg och författaren Maria Turtschaninoff under ledning av litteraturvetaren och bibliotekarien Kristina Weimer. Dragdottningen Madame de Menopaux bidrar med sång.

Kvällen är ett samarbete mellan Helsingfors stadsbibliotek och Regnbågsankan rf och den är en del av Regnbågshelgen i Helsingfors. Kvällen förverkligas med bidrag från Svenska kulturfonden. Teservering, fritt inträde.


Fredag

kl. 9–10: Frukost & hbtq-politik
Försvarsminister Carl Haglund (sfp) och generalsekreterare Aija Salo från Seta rf diskuterar aktuella frågor med hbtq-perspektiv inom den nationella och europeiska politiken.

Plats: Kulmakahvio, Agricolagatan 13, Helsingfors.
Begränsad tillgänglighet. Regnbågsankan bjuder på kaffe/te/juice och smörgås.

Arr. Regnbågsankan.

kl. 11.15–12.30: Korkkarimarssi – I högklackat mot våld
Marsch mot våld mot kvinnor – oberoende sexuell läggning, funktionalitet eller könsidentitet.

Plats: Avgång från Kiasma och Musikhuset, Mannerheimplatsen 2, Helsingfors.
Tillgänglighet: Skilda rutter för personer som har svårare/lättare att gå.

Arr. Invalidförbundet

kl. 15–17: HBTIQ och normkritik i högskolan
Introduktion av ordförande Antonnika Perttula, Sveriges Förenade HBTQ-studenter – SFQ med efterföljande diskussion. Kom i tid, gemensam förflyttning till konferenssal!

Plats: Seta rf, Böletået 5, Helsingfors.
Tillgängligt (toalettet på 2. vån, seminariet på 6 vån).

Arr. Seta, SFQ & Regnbågsankan

kl. 19–21: Regnbågsmässa med kyrkkaffeLogo för regnbågsmässan, design Fredrika Biström
rbh13duva-jpgTema: Fred och respekt. Regnbågspredikant Malin Strindberg från Stockholm. Birgitta Boucht läser fredsdikter. Liturg Maria Lindberg, kantor Dag-Ulrik Almqvist.

Plats: Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12, Helsingfors.
Tillgängligt.

Arr. Johannes församling & Regnbågsankan

kl. 20 – ? Little Light Club
En queer fest i hjärtat av Helsingfors med performance, open mic och lotteri.
Plats: Omenapuutalo, Lappvikens sjukhusområde, Lappviksvägen 1, Helsingfors.
Begränsad tillgänglighet. Arr. Nadja Leham & Nina Ahlbrecht


Lördag: Huvuddag med seminarier och fest

För alla er som inte haft möjlighet att delta i veckans tidigare program är lördagen en riktig treat: Diskussioner och nagellackning i regnbågsfärger på Bibliotek10 mellan kl. 12 och 16. Efter det kan du antingen ta en sväng hemom eller få i dig mat samtidigt som du förflyttar dig till festplatsen Adams – läs mer om det nedan! Dörrarna till kvällsfesten öppnar kl. 19.30 och programmet inleds. De första 30 behöver inte betala garderobsavgiften och bjuds även på ett glas skumppa. Inträde är gratis (garderobsavgift 3€ för alla) fram till kl. 23 för alla Regnbågsankor, efter det öppnar dörrarna för Helsingfors nattliv och festandet fortgår till kl. 04.

SEMINARIEDAG PÅ BIBLIOTEK10 KL. 12–16
rbh13-regnbagsnaglar

Seminariedagen hålls på Bibliotek10 (Kirjasto10) vid Elielplatsen 2G i centrum av Helsingfors. Under dagen serveras kaffe/te/saft och Helsingfors ungdomscentrals ungdomsarbeterare Nicole och Daniela hjälper dig att få dina naglar lackade i regnbågens färger om du så önskar – här förbjuds inga regnbågsnaglar!

rbh13-Meeri_OASIS
På väg till seminariet eller under pausen kan du även ta chansen att bekanta dig med fotograf Meeri Koutaniemis fotoutställning om hiv-positiva transidentifierade indianers liv i Mexiko i Posthuset, samma våning som biblioteket. Inom samma projekt görs en dokumentär och en bok, även boken finns till påseende och beställning under lördagen.

Tidtabell
Öppningshälsning av Regnbågsankans ordförande Oscar Ohlis
12.15 Diskussion om trans* och feminism ledd av Astras chefredaktör Sara Eriksson: Feminism – för vem? Mötet mellan feminismen och kampen för transpersoners rättigheter är ofta allt annat än smärtfritt. Varför? I diskussionen deltar transaktivist Noah Amanda Nord, SFQ-ordförande Antonnika Perttula samt verksamhetskoordinator Petra Nysten från Regnbågsankan.

Foto på Noah Amanda Nord

14.00–15.30 Samtal om att vara hbtq i Svenskfinland ledd av Alina Böling: Finns det det några speciella utmaningar eller fördelar med att vara hbtq-person i Svenskfinland? Ett samtal utifrån personliga betraktelser och erfarenheter med Johan Slätis, Minerva Ekrelius och Oscar Ohlis.

15.30 Vad händer gällande Jeppis Pride 2014? När ordnas det, vad kommer att arrangeras, blir det någon regnbågsmässa trots att Jakobstads församling inte vill ordna någon? Arrangörerna berättar.

Seminariedagen avslutas och biblioteket stänger kl. 16.

Mellan seminariedagen och kvällsfesten som börjar kl. 19.30 har du tid att åka hem och byta om och slappna av en stund, eller så kanske du vill utnyttja det erbjudande som restaurangen Shanghai Cowboys i anslutning till nattklubben Adams (Skillnadsgatan 15–17) erbjuder deltagarna i Regnbågshelgen: 20 % rabatt på utvalda huvudrätter mellan kl. 17 och 19.  Boka bord för säkerhets skull!

Lördag: HUVUDFEST PÅ ADAMS KL. 19.30–22.30, gratis inträde

Huvudfesten för årets Regnbågshelg ordnas på nattklubben Adams i centrum av Helsingfors, Skillnadsgatan 15–17.

Mellan halv åtta och halv elva har vi klubben för oss själva och ordnar eget program under ledning av konferencier Ted Urho. För att orka hålla igång bjuds under kvällen på nachos och baren har extra gästvänliga priser. Inträde gratis till kl. 23 för regnbågsankor, garderobsavgift 3 €.

Tidtabell

19.30 öppnas dörrarna – kom bland de 30 första så bjuder vi på garderobsavgiften – de 50 första får även inmundiga feststämning med ett glas bubbel (med eller utan alkohol)!

19.45 hälsas gästerna välkomna och får intruktioner om hur delta i kvällens skämtsamma Queerquiz. I samband med quizzet får vi även se en kort homage till den finlandssvenska tv-serien 16, som har 20-årsjubileum i år. 16 var bl.a. den första finlandssvenska serien med en öppet homosexuell bland karaktärerna och var även långt före sin tid med att införliva musik i händelserna. Klippet är specialgjort för Regnbågshelgen av Johan Finne, som skrev manuset till serien. Under kvällen får vi även nostalgisjunga eller dansa till några av hittarna från 16. Foto på Rebecca Clamp, copyright Hannele Luhtasela

Charmerande och provocerande Rebecca Clamp och det nyformade bändet Dandy Lion Tamer uppträder kl. 20.30. Clamp har tidvis tydligt normbrytande sångtexter, och som duo kombinerar Dandy Lion Tamer tankeväckande texter med musik spelad på ett flertal olika instrument. Vi kan se fram emot att höra bl.a. Clamps St. Wilgefortis om kvinnan som var ett skäggigt helgon – Clamps musik kan du lyssna på här.

Spexiga speakern Ted Urho, till vardags redaktör och producent på radio Vega, underhåller oss som konferencier under kvällen och dj-duon med det fyndiga namnet Hembränt lockar ut oss på dansgolvet mellan programpunkterna.

Hippi
Hippi

Under kvällen finns även möjligheter för samarbetspartner att framföra korta hälsningar till festfolket, vi kommer bl.a. få höra Setas ordförande Juha-Pekka Hippi säga några ord.

Prisutdelning: Guldankan 2013
Kring tio på kvällen är det dags för en av veckans absoluta höjdpunkter: Tillkännagörandet och utdelningen av Guldankan 2013! Guldankan är ett pris som delas ut av Regnbågsankan för att lyfta fram personer, projekt eller instanser som på ett betydande sätt jobbat för mångfald, mänskliga rättigheter, fördomsfrihet och sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter, främst inom Svenskfinland.

Vinnaren av Guldankan 2013 har valts av Regnbågsankan rf:s styrelse utifrån de nomineringar som inkommit och tillkännsgörs under kvällsfesten. Tidigare pristagare inkluderar Karl af Hällström, Monika Pensar, Anders Huldén, Camilla Gunell, Andreas Snellman och den svenskspråkiga ungdomsradiokanalen YLE X3M. Årets Guldanka och Regnbågshelg är de nionde i raden. Kom och hylla årets Guldanka och delta i firandet!

Nomineringarna för Guldankan 2013 i alfabetiskt ordning:
Lina Antman
Fredrika Biström
Helena Gustafsson
Johan Finne
Maria Höglund & Ja2013-gänget
Jeppis Pride
Jon Voss & QX
Kaj Korkea-aho
Aija Salo
Nadja Weckström

Finalisterna är underrättade.

Vinnarenoffentliggörs ca kl. 22 under kvällsfesten på Adams. Guldankan 2013 överräcks av Regnbågsankans ordförande Oscar Ohlis.


Adams är reserverat enbart för oss fram till kl. 22.30, då Adams dörrar öppnar för allmänheten. Det är gratis inträde fram till kl. 23, så de som har kompisar som kanske känner sig för straighta eller oengagerade att delta tidigare, kan smita in ännu före elva och joina firandet 🙂 Kom med på årets regnbågigaste finlandssvenska fest i södra Finland – och ta med dig en förälder, kompis eller några partner, the more the merrier!

Ta gärna en titt på policys för tryggare platser och evenemang, safer spaces policy, t.ex. svenska Queertopias policy eller ett annat exempel på engelska.