Natten mellan 12 och 13 juni knivhöggs en 26-årig transkvinna till döds i Vanda. Både polis och media kränkte ytterligare minnet av offret genom att felköna henne även efter att korrekt information kommit till deras kännedom. Vi som arbetar med transpersoners rättigheter kräver att både myndigheter och media tar sitt ansvar och korrigerar den felaktiga informationen, samt att dessa aktörer i framtiden säkerställer att de bemöter representanter för könsminoriteter med tillbörlig respekt och sensitivitet. Även finsk lagstiftning förutsätter jämställd behandling av personer som tillhör en könsminoritet.

Offret levde öppet som kvinna i flera år, något som tveklöst bekräftas av anhöriga och offrets profiler i sociala medier. I mordfallet handlar det således om en man som knivhögg en kvinna under nattens småtimmar, inte om en knivhuggning som hade sitt upphov i ett ”ett gräl mellan män” som polisen ursprungligen rapporterade.

Att efter döden felköna personer som tillhör en könsminoritet är tyvärr fortsättningsvis vanligt, och rädslan för att bli ihågkommen med fel namn eller kön är stark hos många. Att felköna en medlem av en könsminoritet, då den avlidna inte längre själv kan korrigera eller försvara sig gentemot det, är det sista uttrycket för transfientliga parters hat och förakt gentemot transpersoner. På grund av Finlands nuvarande translag har många transpersoner inte haft möjlighet att korrigera sitt juridiska kön och tvingas mot sin vilja leva med sin vid födseln givna, officiella men felaktiga könsmarker. Som fallet i Vanda påvisar har den nuvarande translagen långt sträckande konsekvenser för mänskliga rättigheter hos de personer som blivit offer för brott.

I en artikel (16.7.2020) i Ilta-Sanomat felkönas offret igen då artikeln grundar sig på polisens information. Detta är förståeligt upp till den punkt då flera personer hörde av sig till redaktionen och påpekade att det rör sig om en transkvinna. Då Ilta-Sanomat inte vidtog åtgärder med hänsyn till denna nya information, blev felkönandet avsiktligt och förkastligt. Median kunde ha använt sig av neutralt språk så som “person” då de hänvisar till offret. Då polisen bett om korrigering angående sin egen verksamhet uppdaterade Ilta-Sanomat artikeln (17.7.2020), men inte heller då korrigerades det felaktiga könandet. Förutom Ilta-Sanomat felkönar bland annat MTV fortfarande offret.

Mordet har orsakat stor oro inom Finlands transkretsar och speciellt för transkvinnor och transfeminina har denna rädsla trappats upp ytterligare. Överlag är mäns våld mot kvinnor ett samhälleligt problem i Finland, och kvinnor som tillhör en minoritet är extra utsatta. På grund av detta är det viktigt att brotten bokförs under rätt statistik. Våldsdådet i Vanda har nu för många konkretiserat hotet de är rädda för och polisens egna handlingar bidrar till denna rädsla. Polisens felkönande information samt likgiltiga och respektlösa attityd gentemot könsminoriteter signalerar klart att de inte tar denna berättigade oro på allvar. Hatbrott mot könsminoriteter polisanmäls redan i försvinnande liten utsträckning, och underrapporteringen riskerar att öka i och med växande misstro gentemot polisen. Enligt Brottsoffersjouren (RIKU) anmäler speciellt personer som tillhör en könsminoritet brott de hamnat ut för i väldigt liten utsträckning.

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) rapporterade i år (2020) om att endast 16 procent av de våldsdåd som HBTQIA+ personer i Finland utsätts för polisanmäls. I samma undersökning rapporterar var femte trans- eller interkönad person att de blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld under de senaste fem åren. Statistiken är oerhört oroväckande och borde fungera som en väckarklocka för polisen i Finland. I THL:s skolhälsoundersökning år 2019 konstaterades att unga personer som tillhör en könsminoritet upplever mer våld och sexuella trakasserier än annan ungdom redan i högstadieåldern. Problemet är alltså strukturellt i vårt samhälle.

De undertecknade kräver att Ilta-Sanomat rättar nyhetsrapporteringen om mordfallet i Vanda i enlighet med de nya uppgifterna, samt offentligt ber offret och hennes anhöriga om ursäkt. Vi kräver även att övriga medier rättar eventuella nyhetsinslag angående mordoffret som har utformats på basen av polisens tidigare information. Journalistetiken omfattar respekt för människovärdet. Respekt för offrets könstillhörighet är det minsta som kan krävas i detta fall.

Dessutom kräver vi att polisen korrigerar den offentliga informationen om fallet, samt en offentlig ursäkt för att ha kränkt offrets minne. Vi kräver också att polisen noggrant undersöker fallet och tar eventuella hatbrottsmotiv i beaktande samt markerar att det rör sig om ett våldsbrott mot en minoritet. För att återställa förtroendet för polisen hos minoriteter krävs också konkreta handlingar från poliskåren. Som aktörer inom HBTQIA+-communityn är vi redo att förbinda oss till samarbete med polisen för att säkerställa att detta sker.

Vi kräver konkreta åtgärder från inrikesministeriet och poliskåren i syftet att kartlägga polisens attityder gentemot minoriteter, samt utbildning i att bemöta och respektera minoriteter, både för nuvarande och framtida poliser. Mordet i Vanda bör bli det sista i vilket polisen medvetet utelämnar korrekta uppgifter om offrets kön, samt förhåller sig nedsättande till det våld som drabbar kvinnor i en minoritetsposition.

Vi, undertecknade, vill se världen utvecklas på ett sådant sätt att alla fullt ut – både i livet och döden – respekteras som sig själva. Vi vill se en värld där de som tillhör en könsminoritet inte behöver vara rädda för att ytterligare diskrimineras efter livets slut. Därför kräver vi åtgärder av alla inblandade parter.

Å Transfeminina rf:s, Trans rf:s, Trasek rf:s, Regnbågsankan rf:s och Pro-tukipiste rf:s vägnar,

Emilia Blåsten
Vice-ordförande, Transfeminina rf, emilia@transfem.fi

Julia Peltonen
Vice-ordförande, Trans rf, julia@transry.fi

Tanja von Knorring (svenskspråkig)
Styrelsemedlem, Trasek rf, tanja@trasek.fi

Regnbågsankan rf (svenskspråkig)
regnbagsankan@regnbagsankan.fi

Pro-tukipiste rf

Bild: David Monje

Organizations demand that the official press release and following news reports relating to the homicide of a trans woman are corrected

Sometime during the night between the 12th and the 13th of June a 26-year-old trans woman lost her life as a result of a stabbing at Vantaa, Finland. The victim’s memory was insulted by both the police and the media. The press release put out by the police misgendered the victim and the media, despite having received new information from a number of trans rights organizations that challenged the police narrative, did not correct their news reports that misgendered the victim. Organizations dedicated to advancing the rights of transgender people in Finland demand that both the authorities and the media take responsibility, follow their legal duties and correct their mistakes. Additionally, both the media and the authorities must treat transgender people with dignity and in a sensitive manner in the future. Equal treatment of trans people is enshrined in Finnish law and must be respected.

The police were very late in putting out a press release concerning the Vantaa homicide and in their report they misgendered the victim, calling her a man. The police also admitted to having forgotten to send out a press release about the homicide. According to people close to the victim and her public social media profiles she had been living out and proud as a woman for several years. In the Vantaa homicide the alleged perpetrator, a man in his 30s, stabbed a woman late in the night. The crime was a murder of a woman belonging to a marginalized group, not an “argument between men”, as the press release sent out by the police framed it.

Misgendering of transgender people in death is still very common and the fear of being remembered by a name that is not yours or in a gender you don’t belong to lives painfully in the hearts of many transgender people. Misgendering, especially at a point when the victim can no longer defend themselves and request it to be corrected, is the final hostile act that people who hold negative or even hostile views towards transgender people can commit, thus insulting the deceased. Due to Finland’s current legislation concerning transgender people many Finnish trans people cannot correct their gender markers on public documents and are therefore forced to use the incorrect gender marker assigned at birth in all official matters. As the Vantaa homicide proves, the current state of Finnish trans legislation has serious effects on the human rights of victims of serious crimes.

Based on the press release published by the police, the Finnish media Ilta-Sanomat published an article on the 16th of July, which ended up misgendering the victim. The misgendering is an understandable mistake, since the information was obtained from the police. However, numerous members of the trans community contacted Ilta-Sanomat and provided more information on the gender of the victim, but to no avail. The article had been updated later on the 17th of July, but only to clarify unrelated comments made by the police. Ilta-Sanomat could have issued a correction and referred to the victim as a person, instead of as a man, which would have avoided the misgendering. As they chose not to do this, the original mistake made by Ilta-Sanomat turned from an accident to an intentional act of misgendering, meaning that Ilta-Sanomat is responsible for insulting the memory of the victim. Another media, MTV Uutiset, published their first article regarding the crime, which included misgendering of the victim. Even when they have corrected the victim’s gender in their future articles, they have not done so in their initial report, which also means that they have chosen to keep misgendering the victim on purpose and are responsible for insulting her memory.

The homicide has caused great concern among Finland’s trans community and especially trans women and transfeminine people are living in even greater fear than before. The violence inflicted by men on women is a societal problem in Finland and marginalized women such as trans women are at an even greater risk of violence. Therefore it is extremely important to document instances of violence correctly. The crime has caused the threat of violence to go from an abstract threat to a concrete, real fear for many people in the community. The actions taken by the police add on to this fear, because the indifference shown by the police, along with misgendering of the victim, sends out a message to minorities that the police do not take their concerns seriously or treat them with respect. According to the Victim Support Finland (RIKU) crimes committed against transgender victims are already strongly underreported and there’s a possibility that even fewer police reports will be filed as the trust between transgender people and the police is eroded even further.

According to a 2020 report by the European Union Fundamental Rights Agency FRA only 16% of LGBTI+ people who’d been victims of violence had reported it to the police. In the same report FRA found that every fifth transgender or intersex person had experienced physical or sexual violence within the past 5 years. This shocking statistic paints a worrying picture that should serve as a wake-up call within the Finnish police. According to the 2019 study of Finnish students by Finnish institute for health and welfare (THL) transgender youth experience more violence and sexual harassment compared to their peers starting as early as middle school. This is a systemic issue that cuts through our entire society.

We the signatories demand that Ilta-Sanomat issue a correction according to the feedback they have received and publicly apologize to the victim and those close to her. We also demand other media outlets to correct their news reports if they include instances of misgendering based on the police reports. The Guidelines for Journalists state that journalists must respect the dignity and human rights of all and respecting a trans person’s true gender is the least that we can expect from journalists following the guidelines.

Additionally, we demand that the police issue a public correction to the press release and publicly apologize for their actions that insulted the memory of the victim. We also demand that the police seriously consider the possibility that the homicide in question was a hate crime and that the police register the crime as an act of violence against a marginalized person. Actions on the part of the police are now required in order to begin rebuilding trust between minorities and the police. We as organizations specializing in this field are prepared to commit to a partnership with the authorities to make sure that the trust is restored.

From the Ministry of the Interior and from the National Police Board we demand concrete steps to investigate the attitudes of police officers in relation to minorities and additional training on minority issues for officers both in training and already in the field. The Vantaa homicide must be the last crime where the police knowingly ignore the victim’s gender and downplay the violence marginalized women are subjected to.

We the signatories want to see the world become a place where everyone is respected as their true selves both in life and in death. We want to see a world where transgender people do not need to fear that their memories might be insulted after they’re gone. This is why we demand action from all parties involved.

On behalf of Transfeminiinit ry, Trans ry, Trasek ry, Regnbågsankan rf and Pro-tukipiste ry,

Emilia Blåsten
Vice-chair, Transfeminiinit ry, emilia@transfem.fi

Julia Peltonen
Vice-chair, Trans ry, julia@transry.fi

Tanja von Knorring
Member of the board, Trasek ry, tanja@trasek.fi

Regnbågsankan rf
regnbagsankan@regnbagsankan.fi

Pro-tukipiste ry

Picture: David Monje

Kategorier: Föreningen