Till lagutskottet

Utlåtande om Ö 10/2013 rd
lav@eduskunta.fi

Ärende: Hörande i fråga om Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd)

Regnbågsankan rf tackar lagutskottet för möjligheten att bli hörd i frågan om medborgarinitiativet om jämlik äktenskapslagstiftning. Regnbågsankan understöder å det varmaste alla lagändringar som
föreslås i initiativet och välkomnar det erkännande av jämlikhet som de här ändringarna för med sig.

Medborgarinitiativet till riksdagen med förslag till ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd) är på alla punkter ett pragmatiskt och praktiskt initiativ. Det rättar till flera bristande punkter i Finlands lagstiftning i fråga om likabehandling av finländska medborgare och deras partner.

Lagändringarna innebär att finländska medborgare som vill stadfästa sin relation med en person av samma juridiska kön nu kunna göra det på lika grunder som personer med olika juridiska kön. Samma
juridiska form för parförhållandet samt möjligheten till gemensamt efternamn skulle även stärka samhällets erkänsla av samkönade relationer och därmed minska risken för diskriminering.

Speciellt ur perspektivet av en förening som främst verkar på svenska i Finland och representerar svenskspråkiga finländare vill vi framhålla en aspekt som inte ofta förs fram: hur en ickeL diskriminerande lagstiftning i samklang med motsvarande lagstiftning i övriga Norden och flera andra europeiska länder även avlägsnar en orsak till att speciellt svenskspråkiga finländare känner sig tvungna att lämna Finland på grund av bland annat rådande lagstiftning och samhällsklimat.

Likaså är en frånvaro av en giftermålsrätt för samkönade par ett hinder för den fria rörligheten av arbetskraft inom EU. Finland behöver såväl sina egna medborgare som utländsk arbetskraft för att
hantera den samhällsekonomiska situation som uppstår i och med landets åldrande befolkning och det hållbarhetsgap vi redan nu behöver handskas med.

I flera av Finlands östligare grannländer, bl.a. Ryssland, Polen och Litauen, har situationen såväl gällande lagstiftning som gällande attityder snabbt försämrats. Finland har även historiskt något av en
mellanposition mellan väst och öst. En jämlik äktenskapslag skulle utöver att ge vuxna finländska medborgare lika rättigheter i fråga om att få sin parrelation erkänd av staten och samhället, även visa i
vilken riktning Finlands makthavare och Finland som nation identifierar sig.

Helsingfors den 2 april 2014

Petra Nysten
vice ordförande

Camilla Nousiainen
verksamhetskoordinator

Sakkunnig: Petra Nysten, vice ordförande, Regnbågsankan rf

Regnbågsankan rf är föreningen för personer som tillhör eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland och vill främja jämlikhet. Föreningen syfte är att stödja sexuellt likaberättigande och motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning.

Regnbågsankan rf Simonsgatan 8A, 3. vån, 00100 Helsingfors www.regnbagsankan.fi

Läs också Anförande i riksdagens lagutskott gällande Ö 10/2013 rd

Kategorier: Pressmeddelande