Handbok: Survival guide för anktivister

Handbokens är ett slutarbete och dess syfte är att motivera och underlätta för Regnbågsankans medlemmar att förverkliga initiativtagande som projekt och verksamheter kring hbtiq-frågor. Resultatet blev en handbok kallad Survival guide för anktivister.
Ladda ner Survival guide för anktivister som pdf

Medlemsbrev: Ny teknik, ny verksamhetskoordinator, äktenskapslagen m.m.

Regnbågsankan har haft fullt upp: vi håller på att byta ut vårt medlemsregister och bygger en ny webbplats. Vi har också hörts i riksdagens stora utskott gällande den jämnlika äktenskapslagen. Vår nya verksamhetskoordinator Camilla Nousiainen har också börjat.

Vi har också bytt ut systemet som vi använder för att skicka ut medlemsbrevet, så det ser därför lite annorlunda ut. (Det nya heter Mailchimp).

Läs april månads medlemsbrev i sin helhet

Hur mår HBTIQ-unga i Finland?

I det här materialet har homosexuella, bisexuella, transunga, interkönade och queera ungdomar samt övriga unga delat med sig av erfarenheter och uppfattningar om villkoren i sin vardag. Undersökningen handlar om de unga som individer men samtidigt om deras sociala sammanhang och om hela det finländska samhället: om hur existerande normer kring kön och sexuell läggning skapar ramarna och inverkar på förutsättningarna för deras välmående. Den handlar om erfarenheter om öppenheten om vem man är i sin
vardagmiljö – att synas eller inte synas – och om de positiva och negativa konsekvenser det kan innebära

Katarina Alanko: Hur mår HBTIQ-unga i Finland? [pdf]

Bryt normen! Vi vill ha en likabehandlande skola

Normer är antaganden om hurudana människor är och hurudana de borde vara. De är också outtalade regler. De reglerar vem som blir sedd, vems röst som hörs, med som hör till gruppen och vem som lämnas utanför.

Ju starkare normen är, desto svårare är det att synliggöra den. Vanligtvis blir normer synliga då någon bryter mot dem.

Heteronormen och normer kring kön är bland de starkaste normerna. Normerna styr också uppfattningar om religion, hudfärg, språk, utkomst och nationalitet eller funktionsförmåga, förmågan att lära sig och vara social.

Läs mer på normer.fi

HBTIQ-unga berättar om sina erfarenheter

Ida, Niko, Darja, Reiska, Petra, Pekka, Tiina och Eska är hbt-ungdomar från olika delar av landet, som delar med sig av sina tankar om sin familj, om att sällskapa, om mobbning och att få stöd. De talar också om samhällets normer och att bryta mot dem. (Textad på svenska)

Läs mer på seta.fi (Finns att beställa också som DVD)

Anförande i riksdagens lagutskott gällande Ö 10/2013 rd

Ärende: Hörande i fråga om Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd)

petra-riksdagen-lagutskottet

—–

Ärade ordförande Holmlund, vice ordförande Wallin,

bästa utskottsledamöter och övriga närvarande

Jag är här i egenskap av vice ordförande för den svenskspråkiga föreningen Regnbågsankan – den enda svenska på fastlandet. Vi är en förening för hbtiq-personer – det vill säga lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner, interkönade, queera – och andra som vill stödja jämlikhet i Finland. Det är en stor glädje att få stå framför er i dag och speciellt glad är jag över vi nått en punkt då Finland kanske äntligen, sent omsider, är redo att erkänna mig och oss som fullvärdiga och jämlika medborgare.

Utan att anta alltför mycket dristar jag mig att gissa att den här frågan berör både mig och många av föreningens medlemmar på ett personligt och avgörande plan mer än den berör många av er andra i det här rummet. En del kanske ser det här som ett ärende i en rad av många. Men för mig och oss är det inte bara det.

Det är inte bara lagförslag som rättar till flera ojämlikheter och rent av kränkande punkter i Finland lagstiftning, det är inte bara ett förslag som gör oss och dem vi älskar till likvärdiga medborgare i Finland i lagens ögon, det är inte bara i enlighet med såväl grundlagen och likabehandlingslagen.

Det är också en avgörande fråga för hur det känns för mig och oss att bo och leva i Finland. Det handlar om mitt och våra liv. Om huruvida jag är välkommen i Finland. Det handlar om hur rädd jag behöver vara när jag går hand i hand med min flickvän på gatan. Om jag vågar tala om min semester på jobbet. Det handlar om vartåt det lutar i Finland. Eller varifrån det blåser. Är det lugnande ljumma västliga vindar? Eller är det iskalla hårda byar från öst?

För en lag är inte bara en lag. Det är också en stark signal till både Finlands medborgare och utåt. Är Finland ett land som uppskattar alla sina medborgare? Ett land där medborgare behandlas likvärdigt? Ett modernt, attraktivt, öppet, jämlikt och konkurrenskraftigt land?

Finland är mitt hemland, det är här jag har min familj, de flesta av mina vänner, mitt jobb, mina nätverk. Oftast känner jag mig trygg. I Finland kan vi i större utsträckning än många andra länder lita på samhället och på våra beslutsfattare.

Men Finland har också ett rätt tufft samhällsklimat för personer som ses som “annorlunda” på något sätt. Diskriminering förekommer. Våld. Kränkningar. Hot. Psykisk ohälsa. Det är en del av min och vår verklighet och vardag. Och den här lagen påverkar i allra högsta grad den verkligheten.

När en känner sig ovälkommen och otrygg i sitt eget land står det nära till hands att fundera på alternativ. I en allt mer global värld blir det också ett reellt alternativ, För mig och Regnbågsankans medlemmar som ofta behärskar svenska är lockelsen stor att söka sig till exempelvis till Sverige ,där såväl lagstiftning som samhällklimat är mer jämlika.

Vi är många som redan nu har vänner som flytt fältet till följd av samhällsklimatet i Finland. Många vänner – även finskspråkiga – ser det här initiativet som avgörande för vilka framtida beslut de tar. Det är ett faktum som gör mig rätt ledsen. Och också orolig för Finlands framtid.

För Finland har en åldrande befolkning. Ett hållbarhetsunderskott. Finland behöver såväl sina egna medborgare som utländsk arbetskraft för att hantera den samhällsekonomiska situationen. I flera av Finlands östra grannländer, bl.a. Ryssland, Polen och Litauen, har situationen såväl gällande lagstiftning som attityder snabbt försämrats.

Finland har historiskt något av en mellanposition mellan väst och öst. En jämlik äktenskapslag skulle ge mig och andra regnbågsankor – vuxna finländska medborgare – lika rättigheter i fråga om att få sin parrelation erkänd av staten och samhället.

Men hur ni besluter i den här frågan är också en fingervisning om i vilken riktning Finlands makthavare och Finland som nation identifierar sig: mot ett kallare och intolerant öst eller varmare liberalt väst.

Och förstås: Är jag och de mina välkomna här? Visa då det tydligt. För mig och oss handlar det om vår vardag, våra liv och vår framtid. Vad handlar det om för dig och er, bästa lagutskott?

Tack.

Läs också Utlåtande till lagutskottet om jämlik äktenskapslag

Utlåtande till lagutskottet om jämlik äktenskapslag

Till lagutskottet

Utlåtande om Ö 10/2013 rd
lav@eduskunta.fi

Ärende: Hörande i fråga om Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd)

Regnbågsankan rf tackar lagutskottet för möjligheten att bli hörd i frågan om medborgarinitiativet om jämlik äktenskapslagstiftning. Regnbågsankan understöder å det varmaste alla lagändringar som
föreslås i initiativet och välkomnar det erkännande av jämlikhet som de här ändringarna för med sig.

Medborgarinitiativet till riksdagen med förslag till ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd) är på alla punkter ett pragmatiskt och praktiskt initiativ. Det rättar till flera bristande punkter i Finlands lagstiftning i fråga om likabehandling av finländska medborgare och deras partner.

Lagändringarna innebär att finländska medborgare som vill stadfästa sin relation med en person av samma juridiska kön nu kunna göra det på lika grunder som personer med olika juridiska kön. Samma
juridiska form för parförhållandet samt möjligheten till gemensamt efternamn skulle även stärka samhällets erkänsla av samkönade relationer och därmed minska risken för diskriminering.

Speciellt ur perspektivet av en förening som främst verkar på svenska i Finland och representerar svenskspråkiga finländare vill vi framhålla en aspekt som inte ofta förs fram: hur en ickeL diskriminerande lagstiftning i samklang med motsvarande lagstiftning i övriga Norden och flera andra europeiska länder även avlägsnar en orsak till att speciellt svenskspråkiga finländare känner sig tvungna att lämna Finland på grund av bland annat rådande lagstiftning och samhällsklimat.

Likaså är en frånvaro av en giftermålsrätt för samkönade par ett hinder för den fria rörligheten av arbetskraft inom EU. Finland behöver såväl sina egna medborgare som utländsk arbetskraft för att
hantera den samhällsekonomiska situation som uppstår i och med landets åldrande befolkning och det hållbarhetsgap vi redan nu behöver handskas med.

I flera av Finlands östligare grannländer, bl.a. Ryssland, Polen och Litauen, har situationen såväl gällande lagstiftning som gällande attityder snabbt försämrats. Finland har även historiskt något av en
mellanposition mellan väst och öst. En jämlik äktenskapslag skulle utöver att ge vuxna finländska medborgare lika rättigheter i fråga om att få sin parrelation erkänd av staten och samhället, även visa i
vilken riktning Finlands makthavare och Finland som nation identifierar sig.

Helsingfors den 2 april 2014

Petra Nysten
vice ordförande

Camilla Nousiainen
verksamhetskoordinator

Sakkunnig: Petra Nysten, vice ordförande, Regnbågsankan rf

Regnbågsankan rf är föreningen för personer som tillhör eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland och vill främja jämlikhet. Föreningen syfte är att stödja sexuellt likaberättigande och motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning.

Regnbågsankan rf Simonsgatan 8A, 3. vån, 00100 Helsingfors www.regnbagsankan.fi

Läs också Anförande i riksdagens lagutskott gällande Ö 10/2013 rd