Administration
Föreningens styrelse har bestått av ordförande Linda Eklöf, [tre ytterligare medlemmar samt två ersättare]. Michaela Vörgren har varit föreningens kassör och bokförare. Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 9 gånger. Föreningens verksamhetskoordinator har deltagit i största delen av styrelsemötena. Via Websenator har föreningens bokföring, möteskallelser, föredragningslistor, protokoll och medlemsregister upprätthållits.
Som verksamhetsgranskare har fungerat Hans Ekblom, dipl.ekon. och som ersättare Bo-Eric Rosenqvist.

Verksamhetskoordinatorstjänsten
Verksamhetskoordinatorn har sedan april 2009 varit Fredrika Biström. Roh Petas jobbade som ersättande verksamhetskoordinator från 19.8.2011 till 31.5.2012. Fredrika Biström återvände 7.7.2012.
Verksamhetskoordinatorn har jobbat deltid cirka 3 dagar i veckan enligt behov. Arbetet har utförts från Helsingfors, med arbetsresor runtom i Svenskfinland. Från 1.9. har föreningen hyrt ett arbetsbord i ett delat arbetsrum på Skepparegatan 37 i Helsingfors för verksamhetskoordinatorn. Arbetsrummet har också använts för föreningens olika möten.
Till verksamhetskoordinatorns arbetsuppgifter har hört bl.a. att sköta skolbesök och projektet Våga Veta, koordinera publikevenemang som Regnbågshelgen och Queer Vasa, ge information och sköta föreningens hemsida, sköta samarbetet med andra föreningar och projekt, marknadsföra föreningen och ge intervjuer om hbtiq-teman, planera och förverkliga verksamheten i samråd med styrelsen och att svara i föreningens jourtelefon.

Medlemmar
I slutet av året hade föreningen 172 medlemmar. Uppskattningsvis 59 % av dessa bor i huvudstadsregionen. Kontakten till medlemmarna upprätthålls med medlemsbrev genom e-post, per telefon, samt genom föreningens hemsida och föreningens Facebook grupp och sida. Medlemsavgiften har varit 20 euro och betalats av 32,6 % av medlemmarna. En medlem i Regnbågsankan erhåller de rabatter Setas medlemsföreningar gemensamt tillhandahåller. Utöver det får våra betalda medlemmar en rabatt på deltagaravgiften för aktiviteter i Regnbågsankans egen regi.

Ekonomi
Föreningens ekonomi har under de senaste åren varit helt beroende av bidrag från olika fonder, främst de finlandssvenska, och Seta rf:s stöd till sina medlemsföreningar. Föreningens styrelse föreslår för årsmötet 25.6.2013 att räkenskapsperiodens resultat 1.614,14 euro tillförs tidigare räkenspapsperioders resultat.

Projekt och nätverk
Föreningen är medlem i följande projekt och nätverk:
”Respekt – ja tack”, ett samarbetsprojekt mellan föreningar med fokus på mångfald, lett av Föreningen Luckan i huvudstadsregionen, med bl.a. Hem och Skola, FSS, SU och Folkhälsan.
Regnbågsfamiljernas skolningsprojekt där de, som jobbar inom vården, utbildas i hbtiq-frågor.
Medborgarinitiativet ”Tahdon 2013 voimalla” / ”Ja 2013 med kraft” för en jämlik äktenskapslag. Regnbågsankan har samlat ihop ett svensk nätverk kring medborgarinitativet med SU, FSS, Svenska Kvinnoförbundet och Grifin.
”Barnkultur för alla” nätverk som skapar barnevenemang som tar mångfald i betraktande, med bl.a. Ateneum, Kultur för alla, Luckan, UngMartha, FDUV och Svenska Teatern.
Publikarbete i samband med pjäsen ”Ångrarna”, Svenska teatern, riktade sig till skolor på andra stadiet.
Koulutusteematiimi, nätverk med de inom Seta som arbetar med skolning på olika sätt.
Föreningen är medlem i en extern referensgrupp för Folkhälsans Sexsnack -projekt.

Verksamhet
Föreningens verksamhet har år 2012 fortsatt vara bred och mångsidig. Den har både riktats inåt mot föreningens egna medlemmar och utåt mot allmänheten, t.ex. genom skolbesök, tv- och radioframträdanden, debatter i media, valdebatt osv. Nedan presenteras den fortlöpande verksamheten och enskilda evenemang.

Skolbesök
Besök, som riktar sig till elever i högstadiet och gymnasiet, koordineras både i Setas och Regnbågsankans regi, medan de besök, som sker inom ramen för Våga Veta –projektet, sköts inom föreningen av Regnbågsankans verksamhetskoordinator. Alla skolbesök görs av Setas anställda, av Regnbågsankans verksamhetskoordinator och av frivilliga skolinformatörer som gått Setas utbildning för skolinformatörer.
Målet med Setas skolbesök är att ge en saklig information om hbtiq på svenska åt elever och studerande samt att motarbeta fördomar. Aktuell information för utbildarna om kommande skolbesök och Våga Veta förmedlas genom en e-postlista, som upprätthålls av verksamhetskoordinatorn. Alla föreningens aktiva utbildare har fått utbildarutbildning på svenska i samarbete med Seta.
Våga Veta är ett fortlöpande skolprojekt, som riktar sig till lärare och annan utbildningspersonal. Målet är att ge hbtiq-kompetens och verktyg för att skapa en bättre skolmiljö där mångfald främjas. Projektet startade 2007-2008 och har vidareutvecklats för att även passa i scout- och högskolesammanhang. Projektets samarbetspartner är FSS, Finlands svenska skolungdomsförbund. Besöken skräddarsys enligt skolornas önskningar och behov.
Verksamhetskoordinatorn ansvarar för Våga Veta -projektet, vilket innebär att hen samordnar besök, uppdaterar materialet, anpassar det för olika målgrupper och dokumenterar genomförda aktiviteter samt bearbetar all återkoppling.
Regnbågsankan har gjort följande skolbesök år 2012:
Dickursby skola (lågstadie), Vanda; Norsens gymnasium, Helsingfors; Hagelstamska skolan, Grankulla; Gymnasiet Lärkan, Helsingfors. Verksamhetskoordinatorn utbildade också nya Sexsnackare hos Folkhälsan.

Regnbågskafé
Samarbetet med Johannes församling har nu varat fyra år och församlingen bjuder på utrymmet och serveringen åt besökarna. Regnbågskaféet har hållit öppet 15 gånger under år 2012, varannan torsdag med paus på sommaren: 19.1., 2.2., 16.2. 1.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 20.8., 6.9., 20.9., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11. Kaféet har haft varierande teman t.ex. Internationell hbtiq-ungdomsaktivism, och gäster från kyrkoaktiva och anställda från Helsingfors och Esbo församlingar. Deltagarantalet har varierat från 5 till 15.

Mediasynlighet och politisk påverkan
Regnbågsankan har under år 2012 varit synlig i media.
Föreningens festival Regnbågshelgen i oktober fick mycket publicitet: Artiklar publicerades bl.a. i Åbo Underrättelser, Hufvudstadsbladet och svenska.yle.fi. Andra medier noterade festivalen t.ex. Radio X3M med intervjuer och reklam, FST TV-nytt och på nätet Ranneliike.fi och QX.se.
Regnbågsankan arrangerade egen debatt inför kommunalvalet om hbtiq-frågor i StadiTv 23.10. Deltagare var Lena Sjöberg-Tuominen (grön), Mia Haglund (v), Anette Karlsson (Sdp), Henrik Litonius (Sfp) och Ted Apter (Saml). Diskussionen leddes av Emma Mustala och sändes live och i repris veckan före valdagen 28.10.2012.
Föreningen deltog i kommunalvalet i Österbotten genom att skicka ut
Setas kommunalvalsinformation samt tre frågor var till samtliga
kandidater, som angett sin e-postadress offentligt och angett sig
kandidera på svenska eller både svenska och finska, i Jakobstad, Vasa
och Närpes. 196 kandidater kunde nås varav 30 (= 15,3%) svar kom in. Frågorna
berörde hbti personers ställning bl.a. inom vården och utbildningen samt om synlighet och värderingar. Svaren sammanställdes på föreningens hemsida. 28.5. deltog en styrelsemedlem i SFP:s ordförandedebatt i Vasa och
diskuterade jämlikt äktenskap och adoptionsmöjlighet för samkönade med riksdagsledarmot Anna- Maja Henriksson.

Regnbågsankan har under år 2012 varit synlig i media med
insändare i Vasabladet, två inlägg i Sluta panta -bloggen på X3M-communityn samt deltagande i chatten två kvällar 30. – 31.1., verksamhetskoordinatorn kommenterade presidentvalsresultatet för Radio Vega på kvällen 5.2 och morgonen 6.2., två artiklar om hbtiq till ”Kompis” en tidning, som delades ut i samband med ett skolprojekt i Österbotten, julhälsning på Kulturnätverket Produforums sida, Regnbågshelgens gäst Christoffer Strandberg talade om helgen och om sitt skådespeleri på Radio X3M 4.10. och föreningen var på Radio Vega och Radio X3M 4.10 om Regnbågshelgen.
Inför julen 2012 kontaktade Regnbågsankan Folkhälsan för att ställa frågan: Får en transkvinna, en interkönad eller en man ställa upp i luciavalet Finlands Lucia? Svaret publicerades på vår hemsida.

Verksamhet
I januari öppnade Regnbågskaféet i Helsingfors dörrarna en gång och planeringen av Regnbågshelgen 2012 påbörjades. Vidare planeringsmöten hölls 17.4 och 16.8. och mindre möten där emellan.
I februari på Regnbågsvänligt café talade Regnbågsankans verksamhetskoordinator Roh Petas om internationell hbtiq-ungdomsaktivism utgående från sina erfarenheter i internationella organisationer som ANSO och IGLYO, där hen för tillfället är ordförande. Planeringen av Queer Vasa påbörjades.
Regnbågsankans årsmöte hölls i Helsingfors den 29 februari 2012 med extra möte 17.4. för att godkänna bokslutet och granskningen.
Teaterbesök till Helsingin Gayteatteri ”Kun jonkun löytää” 20.4 lockade fem deltagare.
Regnbågsankan deltog i Kulturfondens utdelningsfest i Vasa 10.5.
Queer Vasa är en minifestival som i 2012 ordnades 11. – 13.5. för 4:e gången och är ett samarbete mellan Regnbågsankan och Vasa Seta. Festen är öppen för alla oberoende av språk men övriga programpunkter är svenskspråkiga. Evenemanget riktar sig till personer tillhörande sexuella minoriteter och könsminoriteter, till queers, genderblenders, anti-heterosexister, normbrytare, vänner, bekanta, överhuvudtaget alla intresserade. I programmet i år var bl.a. fest på Fontana Bank Club med ”So you think you can drag”- tävling, diskussion: En ”pink” ridå mellan Öst och Väst – finns den?, föreläsning och workshop: Positivt tänkande – vägen till att förverkliga dig själv och dina drömmar med Life Coach Jenny Sandelin, fjollbowling på Cinema Bowling, middag på Fondis och filmvisning av prisvinnaren “Were the World Mine”.

Föreningen organiserade en vårutfärd till Fåfängö i Ekenäs skärgård för seniormedlemmar 12.5. med rundvandring, middag, bastu, samvaro och möjlighet till övernattning och morgonmål.
I juni arrangerades traditionell sommarpicknick i Helsingfors, Koffens Park 6.6. Föreningen deltog i Helsinki Pride paraden och hade infobord under parkfesten 30.6. Föreningen var också med och arrangerade författarsamtal med Nordiska författare Kristofer Folkhammar (SV), Emma Juslin (FI) och Leonora Christine Skov (DK) 29.6. i samarbete med Helsinki Pride och svenska bokhandeln Hallongrottan.
Regnbågsträff arrangerades i Vasa 10.6 och 2.9. Planerade grillfesten 7.7. ställdes in p.g.a. regn.
Den 20.9 möttes Sara Sundell Folkhälsan, Jan-Erik Mansikka, ansvarig för barnträdgårdslärarutbildningen på HU och Larrie Griffins, närvårdare och verksam på daghem samt styrelsemedlem i Regnbågsankan för att diskutera om “Genuspedagogik på daghem” från olika synhåll, på Luckan.
Regnbågsankan såg teatergruppen Blaue Frau:s föreställning “Wall to Wall” 27.9.
Regnbågshelgen 2012 ordnades 4. – 7.10. för åttonde gången. Festivalen firades med temat ”Vi ber inte om ursäkt” och huvudgästen var Jan Hammarlund från Sverige. Temat behandlades genom:
– temakvällen ”Ful/fin -vem bestämmer?” med paneldiskussion och interaktiv förvandlingslek
– regnbågsgudstjänst, seniorbrunch med bl.a. Salla-Maija Hakola från Setas projekt ”Yhdenvertainen vanhuus” och forskare Jan Wickman
– filmvisning av ”Flicka och hyacinter”
– paneldiskussion om hbt-historia i Norden med Jan Hammarlund (Sverige), kulturaktör Bo-Eric Rosenqvist, Kati Mustola som forskat i hbt-historia och förlagschef på QX Jon Voss (Sverige) och diskussionsledare Andrejs Visockis
– valdebatt
– diskussion om genusmedvetenhet inom teatern. I panelen satt Pekka Strang, Andrea Björkholm, Rita Paqvalén, Liv Elf Karlén och Dick Idman. Malou Zilliacus ledde diskussionen.
– kvällsfest med ”Drottning Silvia” Christoffer Strandberg, Jan Hammarlund, Teater Hekate med performansen ”Vi ber inte om ursäkt” och kröning av årets Guldanka Radio Extrem.
På helgens sista dag tittade vi på film och slappnade av med hjälp av 61 rörelser enligt Sippoin Vital Form modellen.

I november 21.11. arrangerades medlemsträff med glögg, pepparkakor och presentation av Regnbågsfamiljernas utbildningsprojekt av projektansvarig Anna Moring.
I december ordnades Dekadent Choklad Brunch på Chjoko I Helsingfors lö 8.12.

Guldankan
Föreningens årliga hederspris Guldankan delades ut till ungdomsradiokanalen Radio X3M. Radiorösten Tommy Nordlund och producent Ted Urho tog emot priset på Regnbågshelgen i Helsingfors. Förra årets vinnare Anders Huldén, som gjorde det slutgiltiga valet, motiverade sitt beslut med följande ord: ”Jag vill ge årets pris till ungdomskanalen Radio X3M! Radio X3M har i många år lyft fram hbt i den finlandssvenska etern kontinuerligt och på ett mångsidigt sätt med såväl finlandssvenska, finländska som internationella perspektiv. I Radio X3M hörs mångfalden på allvar, med humor och i vardagliga små detaljer. Kanalen ger synlighet åt särskilda teman med hbt-perspektiv samtidigt som den tar ställning för likabehandling och integrerar mångfalden på ett sätt, som inte tar heteronormer för givna. Det här tror jag att har bidragit stort till att göra frågor kring kön och sexuell läggning avdramatiserade och mera mainstream bland finlandssvenska ungdomar.”

Övrigt
Tack vare verksamhetskoordinatorn har hemsidorna uppdaterats regelbundet med bilder och text.
Telefonjouren har fortsatt och inbringat ett fåtal samtal. En e-postjour finns nu även att tillgå för dem som föredrar total anonymitet. Vi fick in fler frågor via e-post än via jourtelefonen.
Regnbågsankan och Seta deltog i Educamässan 25. – 26.1. i Helsingfors.

Kategorier: Föreningen