Regnbågsankan har skickat ut hbt-frågor åt kandidater i Österbotten! Läs svaren nedan.

Föreningens kommunalvalsfrågor riktar sig till de svenskspråkiga och svensk/finskspråkiga kandidaterna i Jakobstad, Närpes och Vasa-Lillkyro. De har plockats ut från kommunernas vallistor, där yrket angivits på svenska eller både svenska och finska, och därutav tolkats som tvåspråkig eller svenskspråkig. Övrig infosökning om kandidaters språkkunskaper är ej gjord.

Sammanlagt försökte vi nå 258 deltagare, varav emailadresser hittades till 202 kandidater. Av dessa var det 6 st som ej kunde nås på adressen som hittats. Frågorna borde således ha gått ut till 196 kandidater. De adresser som saknats har vi försökt få av partiernas sekreterare, med eller utan resultat. En kandidat som marknadsfört sig som finsk på vallistan har tagit kontakt och svarat på frågorna på svenska.

Frågorna och påståendena har varit 15 till antalet, kandidaterna blev indelade i 5 grupper och har fått svara på 3 frågor var. Valet av kommuner har baserat sig på att försöka sträcka sig från norr till söder i svenskspråkiga Österbotten.

Närpes

Tanja Eklund, 13, Närpes, SFP

Hur tycker du att sjuk- och hälsovården kunde göras mera inkluderande för HBTI personer i er kommun?
Jag är kanske naiv, men jag tar för givet att sjuk o hälsovården inkluderar alla i Närpes, om någon känner sig exkluderad pga sexuell läggning kanske de kan gå via er och så tar ni kontakt med kommunen om det inte fungerar med direktkontakt. Om man inte vet om vad som inte fungerar är det svårt att göra något åt det.

Hur kan en kommun konkret signalera åt sina invånare att det är okej att vara öppen med sin icke-normativa könsidentitet eller sexuella läggning?
Genom upplysning i skolorna. Fördomar förebyggs bäst genom utbildning och information, att avdramatisera olikheter och mötas på individplanet. Sen behövs förstås starka förebilder, men det hänger ju på personerna själva.

Kan en kommun motverka omvändelseläger som t.ex. Aslan ry arrangerar? Motivera gärna
Jag tror inte kommunen kan motverka aslanläger eftersom de agerar utifrån sin personliga övertygelse, och kommunen ska inte ta religiös ställning, det vore också en form av diskriminering. Men som ovan, upplysning verkar på långsikt. För inte så länge sen var det otänkbart med kvinnor i många yrkesgrupper, men normerna ändras varteftersom.

Marianne Nyqvist-Mannsén, 30, Närpes, Sfp

Nämn en (1) faktor som du tycker är mest relevant att jobba på inom sjuk- och hälsovården för att den skall bli mera inkluderande för HBTI personer i er kommun. Motivera gärna svaret.
Den allmänna sjuk- och hälsovården bör och skall i sig inkludera ALLA mänskor. Så ur den synvinkeln kan jag inte riktigt förstå frågan och kan därför inte heller nämna någon faktor som skulle speciellt beröra HBTIpersoner. OM det finns HBTIpersoner som upplevt att de behandlats ’exkluderande’ inom sjuk- och hälsovården i vår kommun så är det viktigt att de berättar om sina erfarenheter för hälsovårdspersonalen och också föreslår på vilket sätt man kunde åtgärda eventuella problem.

Borde kommunerna avsätta en viss mängd pengar i sin budget som skulle gå specifikt till HBTI relaterade ändamål, t.ex. för att utbilda personal inom social- och hälsovården, skolväsendet, och/eller åldringsvården? Motivera gärna.
Jag tycker inte att man från kommunfullmäktige ska ’öronmärka’ budgetmedlen alltför detaljerat. I varje sektors budget ingår anslag för fortbildning av personalen. De anslagen är i dessa knapphetens tidevarv alltför små, men jag anser att man inom de olika sektorerna själv måste få bestämma de specifika ändamål som man vill satsa på och vad slags fortbildning behövs mest. Självklart ska sektorerna hålla sig underrättade om vilka behoven ute på ’fältet’ är. Att avsätta pengar för HBTI relaterade ändamål tror jag lyckas bäst om man inkluderar det i ett större ’paket’ tillsammans med andra likartade ändamål som man fortbildar och utbildar personalen i.

Tycker du att det är okej att kommunbibliotek har homofientliga böcker i sina hyllor eller att butiker säljer sådana? Motivera gärna
Måste erkänna att jag inte riktigt vet vad som menas med en homofientlig bok, men rent allmänt anser jag att det i kommunbiblioteket inte alls ska finnas böcker som är öppet fientliga mot NÅGON minoritet (eller någon medmänniska överhuvudtaget.) Hur man sedan tolkar olika skönlitterära verk är nog en mycket invecklad fråga som jag inte ens tänker börja ge mig in på här. Självklart är det inte okej att butiker säljer homofientliga böcker, men ifall det sker och man vill ha en ändring till stånd på den punkten måste det nog gå lagstiftningsvägen. Visst kan stadsfullmäktige komma med rekommendationer men de är ju inte bindande för någon. (Jmf. ’Förbudet’ att sälja energidrycker till barn och mycket unga personer).

Michaela Esch, 16, SFP, Närpes

Skulle du kunna tänka dig att jobba för att personalen inom sjuk- och hälsovården inom din kommun skulle få utbildning om HBTI personer och i bemötandet av dessa? Motivera gärna svaret.
Ja, om inte personalen redan får/fått utbildning så är det väl självklart att de behöver det.

Hur kan en kommun förhindra att HBTI personer flyttar till storstäder pga. av att de känner sig förhindrade att leva öppet i sin egen kommun?
Jättesvårt att svara på. Alla mina formuleringar andas viss självgodhet – att man ska jobba för ett öppet och inkluderande samhälle är väl självklart, men på samma gång är det ju sorgligt att det trots det finns personer som känner sig förhindrade att leva öppet. Som förälder är det mitt ansvar att redan från början tala om och vara öppen kring dessa frågor med mitt barn.

Ett par snabba värderingsfrågor, svara bara antingen ja, nej, eller kan inte säga.

Ska Finland ha en jämlik äktenskapslag? Ja
Bör alla par oberoende av sexuell läggning ha rätt att prövas som föräldrar i en extern adoptionsprövning? Ja
Ska lesbiska par betala mera för insemination är heterosexuella par? Nej
Ska Finland fortsätta tvångssteriliseringen av transpersoner som vill byta juridiskt kön? Nej
Ska Finland fortsätta operera interkönade barn utan deras eget godkännande?
Kan inte säga eftersom jag inte har läst in mig på frågan, dvs om det fysiskt och psykiskt är till fördel för barnet om operationen utförs så tidigt som möjligt. Åtminstone skall inte operationer utföras bara för att det för föräldrar eller samhället är lättare att förhålla sig till vad vi så snabbt och gärna identifierar som ”normalt” eller ”det naturliga”.

Ann-Charlotte Åkerman, 48, Sfp i Närpes

I skolor runt om i Österbotten är HBTI frågor oftast inget man pratar vardagligt om. Vad beror detta på och hur skulle dessa kunna inkluderas bättre i skolmiljön i din kommun?
Okunskap om HBTI kan vara en orsak till att det inte pratas så mycket om HBTI frågor. Redan det att ta upp sexualundervisningen i skolan känns pinsamt för en del. Genom att t.ex ordna teaterpjäser om HBTI kunde vara ett bra alternativ att öka kunskapen eller genom föreläsning av ngn HBTI person. Den bästa kunskapen finns hos dem som lever med det oavsett vad det handlar om.

Vilket anser du är det största jämställdhetsproblemet bland barn på dagis och vad bör kommunen arbeta på för att få bort eller minska problemet?
Tyvärr placeras personer i olika ”fack” för att man tror att det skall vara så. Redan som baby köps det rosa kläder och dockor om det är en flicka och blått och bilar om det är en pojke. Vi bör bli bättre på att acceptera att alla är olika oavsett kön. Försöka locka pojkar att t.ex dans är ingenting som bara flickor skall utöva. Fördomar är det största problemet och det är vi vuxnas ansvar att ta itu med dem.

Motivera varför en HBTI person eller dennes anhörig skall rösta just på dig!
Varför skall en HBTI person rösta på mig? Jag vill arbeta för alla människor i min kommun! Har själv släktingar som varit HBTI, men de är avlidna. På den tiden tror jag att det var ännu svårare. Alla människor har samma värde!

Emina Arnautovic, Närpes, Sfp

Hur tycker du att sjuk- och hälsovården kunde göras mera inkluderande för HBTI personer i er kommun?

Vår värld är heternormativ. Och vården är ingen undantag utan tvärtom, skulle jag säga. Tror att bemötande är a och o, speciellt inom sjuk-och hälsovård. Inom sjuk-och hälsovård finns många olika situationer som är rikgtade enbart till hetersexuella personer. Vi/de borde tänka på/lära sig vilka fällor vår heteronormativa värld har. Info som är riktad till enbart heterosexuella par till exempel, allt från oskyddad sex till trakaserier, psykvård, terapi osv borde också vara tillgänglig till hbt personer och utarbetad utgående deras behov och risker som finns i deras liv.

Hur kan en kommun konkret signalera åt sina invånare att det är okej att vara öppen med sin icke-normativa könsidentitet eller sexuella läggning?

Jo, kommunen borde ge i uppdrag till varje arbetsplats att utarbete en mångfalld arbetspolicy, ge resurser till utbildning av personalen och på detta vis påverka omgivningen. Största delen av kommunanställda jobbar inom vården och skola, ett enormt fält som borde vara föregångare i frågor om jämlikhet.

Kan en kommun motverka omvändelseläger som t.ex. Aslan ry arrangerar? Motivera gärna.

Jag kan inte rikgit mycket om Aslan ry, men har förstått att de har bland annat jobbat med att ”bota” homosexuallitet.

Jag personligen skulle inte godkänna eller ge tillåtelse att sådan läger hyr till exempel kommunens utrymme. Jag anser att kommunen ska inte stödja ekonomisk eller på vilket annat sätt en forening eller en sammling av detta slag. Jag blandar mig deffinitivt inte i religion, varken islam eller kristendom eller ng annan. Men som beslutsfattare skulle jag aldrig godkänna att Aslan till exempel hyr utrymme av Närpes stad i syfte för att ha en omvändelseläger.

Roger Kronlund, 52, Närpes, SDP

Skulle du kunna tänka dig att jobba för att personalen inom sjuk- och hälsovården inom din kommun skulle få utbildning om HBTI personer och i bemötandet av dessa? Motivera gärna svaret.
Ja jag kan tänka mig det om det är ett behov av en sådan skolning.

Hur kan en kommun förhindra att HBTI personer flyttar till storstäder pga. av att de känner sig förhindrade att leva öppet i sin egen kommun?
Det är svårt att förhindra enskilda människors beteende, men för mig får alla människor vara som dom vill så länge det inte är lagstridigt.

Ett par snabba värderingsfrågor, svara bara antingen ja, nej, eller kan inte säga.

Ska Finland ha en jämlik äktenskapslag? Ja
Bör alla par oberoende av sexuell läggning ha rätt att prövas som föräldrar i en extern adoptionsprövning? Ja
Ska lesbiska par betala mera för insemination är heterosexuella par? Nej
Ska Finland fortsätta tvångssteriliseringen av transpersoner som vill byta juridiskt kön? Nej
Ska Finland fortsätta operera interkönade barn utan deras eget godkännande? Nej

Robin Rofhök Närpes SDP

Skulle du kunna tänka dig att jobba för att personalen inom sjuk- och hälsovården inom din kommun skulle få utbildning om HBTI personer och i bemötandet av dessa? Motivera gärna svaret.
Kanske, är inte så insatt i hur vården behandlar dessa personer men tycker helt klart de ska behandlas som alla andra!

Hur kan en kommun förhindra att HBTI personer flyttar till storstäder pga. av att de känner sig förhindrade att leva öppet i sin egen kommun?
Tror det är svårt att förändra inställningen till HBTI personer i en mindre kommun som Närpes, tyvärr!

Ett par snabba värderingsfrågor, svara bara antingen ja, nej, eller kan inte säga.

Ska Finland ha en jämlik äktenskapslag? Ja
Bör alla par oberoende av sexuell läggning ha rätt att prövas som föräldrar i en extern adoptionsprövning? Ja
Ska lesbiska par betala mera för insemination är heterosexuella par? Nej
Ska Finland fortsätta tvångssteriliseringen av transpersoner som vill byta juridiskt kön? Nej
Ska Finland fortsätta operera interkönade barn utan deras eget godkännande? Nej

Jakobstad

Maria Lunabba Jeppis SFP

Nämn en (1) faktor som du tycker är mest relevant att jobba på inom sjuk- och hälsovården för att den skall bli mera inkluderande för HBTI personer i er kommun. Motivera gärna svaret.
Den man själv som patient angett som anhörig skall behandlas som anhörig av sjukhusets personal

Borde kommunerna avsätta en viss mängd pengar i sin budget som skulle gå specifikt till HBTI relaterade ändamål, t.ex. för att utbilda personal inom social- och hälsovården, skolväsendet, och/eller åldringsvården? Motivera gärna.
Tyvärr finns det inte resurser idag, så svaret är nej

Tycker du att det är okej att kommunbibliotek har homofientliga böcker i sina hyllor eller att butiker säljer sådana? Motivera gärna
Jo vi har yttrande – och tryckfrihet

Britt-Louise Sievers-Storholm, Jakobstad, SFP, 91

I skolor runt om i Österbotten är HBTI frågor oftast inget man pratar vardagligt om. Vad beror detta på och hur skulle dessa kunna inkluderas bättre i skolmiljön i din kommun?
Så länge som ordet homo (liksom hora) förekommer som skällsord i skolorna är det inte lätt om inte omöjligt att prata vardagligt om HBTI-frågor. Egentligen är den bästa ambassadörerna positiva förebilder som t.ex. Kaj Korkea-Aho. Försöker man ”missionera” i skolorna kan resultatet bli det motsatta. Ungdomarna behöver i varje fall någon att diskutera saken med. Tyvärr är nog inte hälsosystern den person man gärna öppnar sig för när det gäller sexuell läggning. Redan fetma är för eleven en svår sak att tala om. Det naturligaste alternativet skulle vara skolpsykologen, men skolpsykologerna i dag har ingen regelbunden schemalagd diskussion med varje elev. Det skulle vara att rekommendera. Vi har juockså schemalagda tandläkarbesök i skolorna.

Vilket anser du är det största jämställdhetsproblemet bland barn på dagis och vad bör kommunen arbeta på för att få bort eller minska problemet?
Barn på dagis (och skola) borde ha rätt till en tyst och lugn miljö. På en arbetsplats i kontorsmiljö får inte ljudnivån överstiga 40 Db, hur är det på dagis? Det är ett konstaterat faktum att för mycket ljud försvårar inlärning. Barn utvecklas verbalt och lär sig konfliktlösning bara genom att individuellt få diskutera saker och uppleva sig sett och hört av vuxna i sin omgivning. För det här behövs varaktiga vuxenrelationer i synnerhet under 5 år, inga dagisbyten efter rådande konjunkturer i kommunen. Alltså kommunen bör sträva efter små grupper (högst 8/grupp), tillräckligt många skötare och skötare som följer barnen från åldersgrupp till åldersgrupp. Varför inte göra besök små grupper emellan, hålla ”kafferep”, och på det sättet lära barnen hur man umgås och ge dem möjlighet att bekanta sig med nya barn på ett tryggt sätt.

Motivera varför en HBTI person eller dennes anhörig skall rösta just på dig!
ja, varför rösta på mig? Om man anser mina åsikter vettiga inte bara i HBTI-sammanhang utan också allmänt, då är jag rätt kandidat.

Kenneth Holmgård, Jakobstad, SFP, nr 79

Nämn en (1) faktor som du tycker är mest relevant att jobba på inom sjuk- och hälsovården för att den skall bli mera inkluderande för HBTI personer i er kommun. Motivera gärna svaret.
Önskar att alla medborgare ska få samma service oberoende av sexuell läggning, hudfärg, språk eller ursprung. Lika värde för alla. Som enkel faktor tycker jag att det borde framkomma i alla tjänsteavtal att ingen diskriminering tillåts.

Borde kommunerna avsätta en viss mängd pengar i sin budget som skulle gå specifikt till HBTI relaterade ändamål, t.ex. för att utbilda personal inom social- och hälsovården, skolväsendet, och/eller åldringsvården? Motivera gärna.
Ingen diskriminering borde få förekomma. Här handlar det inte om budget utan om vanlig hyfs och fason. Inom skolan borde man förebygga all mobbning – noll tolerans borde gälla på alla plan.

Tycker du att det är okej att kommunbibliotek har homofientliga böcker i sina hyllor eller att butiker säljer sådana? Motivera gärna
Upplysning och tydligt samhällsengagemang är säkerligen bättre än alla förbud. Som politiker har man dock ansvaret och skyldigheten att se till att ingen diskriminering av något slag förekommer i den kommunala servicen.

Ellen Strömberg Jeppis Gröna

Skulle du kunna tänka dig att jobba för att personalen inom sjuk- och hälsovården inom din kommun skulle få utbildning om HBTI personer och i bemötandet av dessa? Motivera gärna svaret.
Absolut, jag tror ökad förståelse för HBTI-personer gynnar alla. Jag vet också att depressionsrelaterade problem är vanligt för HBTIpersoner så jag skulle gärna se folk inom speciellt mentalvården skulle utbildas och ges den spetskompetens som behövs för att kunna hjälpa på bästa möjliga sätt. Samtidigt vill jag yrka för att alla människor, oavsett sexuell läggning eller kön, ska bemötas likvärdigt.

Hur kan en kommun förhindra att HBTI personer flyttar till storstäder pga. av att de känner sig förhindrade att leva öppet i sin egen kommun?
Jag vill ju förstås att alla ska känna sig trygga, välkomna och bekväma i sin egen hemkommun och jag skulle gärna se att HBTI-personer inte känner sig tvungna att flytta till större städer för att kunna leva öppet. Jag tror helt enkelt kommunen måste börja på gräsrotsnivå för att öka förståelsen och acceptansen, genom att undervisa i skolorna och agera som arbetsgivare och anställa HBTIpersoner. Men jag vill faktiskt påstå att Jakobstad är ganska HBTI-vänligt och att många av mina HBTI-vänner känner sig välkomna här. Jag tror de som flyttar härifrån är unga (och härifrån flyttar många unga oavsett läggning eller kön) och de flyttar helt enkelt för att det inte finns så stort dating-utbud här. De flesta HBTI-personer jag känner här är i stadiga förhållanden.

Ett par snabba värderingsfrågor, svara bara antingen ja, nej, eller kan inte säga.

Ska Finland ha en jämlik äktenskapslag? Ja
Bör alla par oberoende av sexuell läggning ha rätt att prövas som föräldrar i en extern adoptionsprövning? Ja
Ska lesbiska par betala mera för insemination är heterosexuella par? Nej
Ska Finland fortsätta tvångssteriliseringen av transpersoner som vill byta juridiskt kön? Nej
Ska Finland fortsätta operera interkönade barn utan deras eget godkännande? Nej

Simon Rönnqvist, Jakobstad, 128, uppställd obunden för Socialdemokraterna

I skolor runt om i Österbotten är HBTI frågor oftast inget man pratar vardagligt om. Vad beror detta på och hur skulle dessa kunna inkluderas bättre i skolmiljön i din kommun?
Barnen (och först lärarna) borde undervisas om att sexuella avvikelser funnits i alla tider, såväl bland människor som bland djur. När man förstår detta kan man också dra slutsatsen att det är OK och att ens sexuella läggning är ens privatsak som skall respekteras av andra. Religiös övertygelse utgör i våra trakter ett hinder för vissa lärare att själva ta till sig och än mindre undervisa dessa saker, det gäller inte enbart detta ämne utan även t.ex. evolutionsundervisningen. I sådana fall borde man se till att ha kompetenta lärare som gör sitt jobb och levererar vetenskapligt grundade fakta, utan att blanda in religiösa doktriner som hör hemma i den privata sfären.

Vilket anser du är det största jämställdhetsproblemet bland barn på dagis och vad bör kommunen arbeta på för att få bort eller minska problemet?
Jag har personligen aldrig märkt några jämställdhetsproblem inom dagvården. Men det är klart att man oberoende av kön ska få välja att leka med t.ex. både dockor och bilar. Alla skall också oberoende av kön ges lika mycket utrymme, oberoende av hur benägna de är att ta för sig.

Motivera varför en HBTI person eller dennes anhörig skall rösta just på dig!
Jag känner några homosexuella personer och tycker inte är något speciellt med det. Röstar man på mig så röstar man på någon som behandlar alla lika, oberoende av sexuell orientering. I övrigt tycker jag inte att sexuell orientering har så mycket med politisk ideologi att göra, samma gäller religion och språklig tillhörighet.

Jan Wenman, Jakobstad, sdp

En stor generation homosexuella kommer snart att behöva åldringsvård på olika boenden. De vill ha möjlighet att leva öppet, eventuellt även med partner på boendet och få uppleva samma respekt som de heterosexuella boendekamraterna. Vad skall kommunen arbeta på för att detta blir möjligt?
Kommunen måste se till att det finns kunnig och fördomsfri personal inom åldringsvården.
Det har diskuterats särskilda boenden för homo- och bisexuella, men det är knappast möjligt
om ens önskvärt att ordna. Jag tror inte det är rätt att de äldre homo- och bisexuella som många gånger levt ett liv lite på sidan av det övriga samhället även på äldre dagar ska uteslutas och stoppas undan för att inte störa den heteronormativa ordningen.

Tycker du att kommunen bör se till att det finns kommunala utrymmen som kan inkludera alla, t.ex. omklädningsrum där transpersoner kan byta om i simhallen, skolan etc. för att även de ska kunna ta del av exempelvis sportaktiviteter? Motivera gärna svaret
Några skilda omklädningsrum för transpersoner kan jag inte se något behov av. Kan inte tänka mig in i situationen och förstår därför inte riktigt frågeställningen.

Anser du att en kommunfullmäktigemedlem kan vara öppet homosexuell i din kommun? Motivera gärna
Javisst, varför inte. Homosexuella finns överallt i vårt samhälle så naturligtvis kan en fullmäktige vara öppet homosexuell. Det är ju kunskap, kompetens, intresse och engagemang i samhällsfrågor som har betydelse.

Vasa

Helena Boucht Vasa SFP

Hur tycker du att sjuk- och hälsovården kunde göras mera inkluderande för HBTI personer i er kommun?
Som vårdare anser jag att alla vårdsökande är berättigade till god vård och gott bemötande oberoende av t.ex. läggning, ras, religion, kön. Vårdpersonalens uppgift är att vårda alla enligt samma principer.

Hur kan en kommun konkret signalera åt sina invånare att det är okej att vara öppen med sin icke-normativa könsidentitet eller sexuella läggning?
Det behövs inga speciella signaler utan ett naturligt integrerande av kommuninnevånarna.

Kan en kommun motverka omvändelseläger som t.ex. Aslan ry arrangerar? Motivera gärna
Jag kan inte besvara frågan

Gunlög Ingves Vasa SFP

Nämn en (1) faktor som du tycker är mest relevant att jobba på inom sjuk- och hälsovården för att den skall bli mera inkluderande för HBTI personer i er kommun. Motivera gärna svaret.
Jag tycker att kommunen/stadens alla innevånare skall få den service inom sjuk-och hälso vården som de behöver på sitt eget modersmål. Jag vet inte vad du menar med faktor? Jag känner inte till om HBTI personer har problem inom sjuk- och hälsovården att göra sin röst rörd så det är svårt att svara på frågan, men jag tycker att alla stads/kommun innevånare skall ha rätt föra fram sin åsikt utan att det skall bli negativa följder för personen.

Borde kommunerna avsätta en viss mängd pengar i sin budget som skulle gå specifikt till HBTI relaterade ändamål, t.ex. för att utbilda personal inom social- och hälsovården, skolväsendet, och/eller åldringsvården? Motivera gärna.
Nej jag tycker inte att det skall avsättas en viss mängd pengar för att specifikt gå till HBTI. Alla föreningar inom Vasa stad som har verksamhet, också för barn och ungdomsverksamhet, har möjlighet att ansöka om bidrag från staden. På basen av ansökan beslutas om bidrag skall beviljas.

Tycker du att det är okej att kommunbibliotek har homofientliga böcker i sina hyllor eller att butiker säljer sådana? Motivera gärna
Angående böckerna tycker jag att det inte är ok att kränka någon person. Alla människor har sitt eget värde, och det finns rum för alla i vårt samhälle. Jag tror inte att man kan förbjuda böcker, men jag understöder starkt en debatt om innehållet i böckerna

Marit Nilsson-Väre, SFP Vasa

En stor generation homosexuella kommer snart att behöva åldringsvård på olika boenden. De vill ha möjlighet att leva öppet, eventuellt även med partner på boendet och få uppleva samma respekt som de heterosexuella boendekamraterna. Vad skall kommunen arbeta på för att detta blir möjligt?
Jag ser inget hinder i detta. Varför kan vi inte alla leva sida vid sida oberoende av sexuell läggning. Jag tror att attityderna förändras i takt med att dessa personer som öppet profilerat sig som homo- eller bisexuella åldras. Unga mänskor är mera öppna för det som kanske inte alltid kallas ”normalt” för äldre personer. Jag efterlyser respekt och högaktning gentemot alla i samhället.

Tycker du att kommunen bör se till att det finns kommunala utrymmen som kan inkludera alla, t.ex. omklädningsrum där transpersoner kan byta om i simhallen, skolan etc. för att även de ska kunna ta del av exempelvis sportaktiviteter? Motivera gärna svaret
Jag tycker att vi kan ha det som idag. Vi har bara två kön och då är det inget problem. Sexuell aktivitet kan man ha hemma eller på annat ställe, kanske inte på en gymnastiktimme i skolan eller i en simhall. Därför tycker jag att vi kan byta om i de utrymmen som finns idag. Och ser man ut som en man går man tillsammans med männen och tvärtom, kvinnor med kvinnorna i kvinnornas omklädningsrum.

Anser du att en kommunfullmäktigemedlem kan vara öppet homosexuell i din kommun? Motivera gärna
Mitt svar är JA.
Min uppgift på jorden är inte att döma andra. ”Lev i friheten, men med ansvar” är mitt motto. Ett annat är, ”Lev och låt andra leva”

Elisabeth Rantschukoff Vasa SFP

En stor generation homosexuella kommer snart att behöva åldringsvård på olika boenden. De vill ha möjlighet att leva öppet, eventuellt även med partner på boendet och få uppleva samma respekt som de heterosexuella boendekamraterna. Vad skall kommunen arbeta på för att detta blir möjligt?
Ser inte varför man behöver göra någon skillnad. Alla människor har samma behov, lika värde och bör respekteras på samma sätt vad gäller önskemål om boende. Men som det är nu så är det ju väldigt få äldre par som har möjlighet till samboende på t ex ett seniorhus eftersom de flesta bara har ett litet krypin. Detta bör förbättras.

Tycker du att kommunen bör se till att det finns kommunala utrymmen som kan inkludera alla, t.ex. omklädningsrum där transpersoner kan byta om i simhallen, skolan etc. för att även de ska kunna ta del av exempelvis sportaktiviteter? Motivera gärna svaret
Det borde ej vara svårt att på ett finkänsligt sätt ordna. Inte så att det står en stor skylt ”Trans” utan man får vara kreativ. Samma som ovan. Man bör inte göra någon skillnad utan alla skall behandlas lika på enahanda grunder.

Anser du att en kommunfullmäktigemedlem kan vara öppet homosexuell i din kommun? Motivera gärna
Varför inte? Lika mycket som man är brunögd, kort, tjock, doktor, studerande. Ser ingen skillnad där heller.

Ulla Salmenheimo-West Vasa SFP

I skolor runt om i Österbotten är HBTI frågor oftast inget man pratar vardagligt om. Vad beror detta på och hur skulle dessa kunna inkluderas bättre i skolmiljön i din kommun?
Lärarna och handledarna bör undervisas om hur dessa frågor skall tas fram. Bör poängtera människovärde och högakta alla människor oberoende härkomst individuella drag och karaktärer att alla människor är lika värdefulla. Dagens ungdomar tar alla känslor väldigt allvarligt och det är rätt men ungdomarna bör också förstå att det alltid finns möjligheter och alla skall ha rätt till ett gott liv fast alltid emellanåt känns svårt.

Vilket anser du är det största jämställdhetsproblemet bland barn på dagis och vad bör kommunen arbeta på för att få bort eller minska problemet?
Jag har erfarenheter bara från mitt eget barnbarn och vill framhålla att barn bör läras att fungera socialt och att mobbning inte får förekomma,, Barnen bör läras att godkänna varandra sätta värde på varandra. Det att mobbningen redan förekommer i dagis bör åtgärdas i samarbete med föräldrar. Barnen skall läras att alla familjer inte ser lika ut. Barnen bör hjälpas till trygg uppväxt.

Motivera varför en HBTI person eller dennes anhörig skall rösta just på dig!
Jag gör vad jag kan och sätter värde på alla människor. Jag arbetar för jämställdhet i alla former. Jag jobbar som Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf:s regionombudsman i Österbotten. Hjälper och bistår våra medlemmar i alla situationer i arbetslivet.

Anne Salovaara Vasa SFP

I skolor runt om i Österbotten är HBTI frågor oftast inget man pratar vardagligt om. Vad beror detta på och hur skulle dessa kunna inkluderas bättre i skolmiljön i din kommun?
En av orsakerna är antagligen att finns för lite kunskap bland vuxna som jobbar med barn och unga. Min erfarenhet är också att okunskap kan leda till rädsla att ta upp frågor som denna. En lösning skulle vara att personal skulle få utbildning kring HBTI frågor och på så vis småningom kunna inkludera dem i skolmiljön, t.ex. inom hälsofostran eller i diskussioner med skolhälsovårdaren.

Vilket anser du är det största jämställdhetsproblemet bland barn på dagis och vad bör kommunen arbeta på för att få bort eller minska problemet?
Den erfarenhet jag har av dagiset, genom egna barn, har det inte funnits könsrelaterade jämställdhetsproblem. Barnen har fått komma som de är. Min son t.ex. tycker om att ha lackade naglar och det har aldrig varit något man höjt ögonbrynen åt. Hur det är på andra dagis kan jag inte uttala mig om. Jag anser att det största problemet inte är könsrelaterat på dagis. Jag anser att problemet är hur få alla barn att känna sig trygga på dagis, att känna sig som en del av gruppen och att de inte förekommer mobbning av någon sort. I Vasa görs en hel del kring detta, man utbildar bland annat personal till hur förebygga mobbning redan på dagis. Och det tycker jag är ett slags jämställdhetsarbete: alla är lika värda. Det arbetet måste fortsätta!

Motivera varför en HBTI person eller dennes anhörig skall rösta just på dig!
Jag är en människa som vågar och vill tala för alla människors väl. Mitt jobb med narkomaner och marginaliserade har visat att samhället inte alltid är rättvist för alla. Som mamma till ett utvecklingsstört barn, ett ”annorlunda” barn, har gjort att jag dagligen får möta undrande blickar när jag är ute med mitt barn. Detta har påverkat mitt sätt att se på livet och också hur jag ser på politiken. Jag är övertygad om att kunskap ökar tolerans. Det må sedan vara kunskapsökning kring funktionshinder, andra kulturer eller HBTI frågor.

Marita Grandell SFP obunden Vasa

Skulle du kunna tänka dig att jobba för att personalen inom sjuk- och hälsovården inom din kommun skulle få utbildning om HBTI personer och i bemötandet av dessa? Motivera gärna svaret.
Ja. Kunskap minskar på fördomar.

Hur kan en kommun förhindra att HBTI personer flyttar till storstäder pga. av att de känner sig förhindrade att leva öppet i sin egen kommun?
Information och öppenhet är en möjlighet att ändra attityder. Kommunens roll är att skapa jämlika möjligheter för alla, tex. arbete etc.

Ett par snabba värderingsfrågor, svara bara antingen ja, nej, eller kan inte säga.

Ska Finland ha en jämlik äktenskapslag? Ja
Bör alla par oberoende av sexuell läggning ha rätt att prövas som föräldrar i en extern adoptionsprövning? Ja
Ska lesbiska par betala mera för insemination är heterosexuella par? Nej
Ska Finland fortsätta tvångssteriliseringen av transpersoner som vill byta juridiskt kön?
Kan inte svara, för jag har inte tillräckligt med information om detta
Ska Finland fortsätta operera interkönade barn utan deras eget godkännande? Kan inte svara, för jag har inte tillräckligt med information om detta

Fredrik Hällund, 165, Vasa, SFP

Nämn en (1) faktor som du tycker är mest relevant att jobba på inom sjuk- och hälsovården för att den skall bli mera inkluderande för HBTI personer i er kommun. Motivera gärna svaret.
Svar: Främst skulle jag säga kunskapen och genom den också toleransen. Ju mer man vet desto öppnare blir man. Det är en självklarhet för mig att alla ska få precis samma service.

Borde kommunerna avsätta en viss mängd pengar i sin budget som skulle gå specifikt till HBTI relaterade ändamål, t.ex. för att utbilda personal inom social- och hälsovården, skolväsendet, och/eller åldringsvården? Motivera gärna.
Svar: Nja, man avsätter ju inte pengar för att gå till specifikt straighta ändamål heller. Däremot borde man definitivt utbilda personalen inom offentliga sektorn så att de kan behandla alla på samma sätt. Jag tror inte att pengar behöver öronmärkas på det sättet men ifall det skulle visa sig nödvändigt är jag inte helt emot tanken. Det viktigaste är att informationen sprids och att alla får samma service.

Tycker du att det är okej att kommunbibliotek har homofientliga böcker i sina hyllor eller att butiker säljer sådana? Motivera gärna
Svar: Ja, det är okej. Yttrandefriheten och åsiktsfriheten är lika viktiga som alla andra mänskliga rättigheter vi har. Det här betyder också att vi måste tillåta att de åsikter vi inte håller med om kommer fram. Jag lever gärna i ett samhälle där även mina motståndare får komma till tals än i ett där man censurerar oliktänkare för vem vet vem som kontrollerar censuren om 50 år?

Benita Nordgren, 181, Sfp i Vasa

En stor generation homosexuella kommer snart att behöva åldringsvård på olika boenden. De vill ha möjlighet att leva öppet, eventuellt även med partner på boendet och få uppleva samma respekt som de heterosexuella boendekamraterna. Vad skall kommunen arbeta på för att detta blir möjligt?
Jag anser att alla ska få samma möjlighet till gemensamt boende inom åldringsvården oberoende av kön. Tyvärr är det i nuläget inte ens alltid möjligt för heteropar heller att få dela rum. Detta är en sak som man måste arbeta för. Framför allt måste man arbeta på förebyggande åldringsvård så att långvårdsboende blir en sista möjlighet.

Tycker du att kommunen bör se till att det finns kommunala utrymmen som kan inkludera alla, t.ex. omklädningsrum där transpersoner kan byta om i simhallen, skolan etc. för att även de ska kunna ta del av exempelvis sportaktiviteter? Motivera gärna svaret
I bla. Vasa simhall finns det ett omkädningsrum för funktionsstörda. Användningen och benämningen av detta borde ändras så att även andra grupper i behov av specialutrymme kunde använda detta. Jag tror att utrymmen ofta redan finns, man måste bara ändra attityd och regler för användningen av dem.

Anser du att en kommunfullmäktigemedlem kan vara öppet homosexuell i din kommun? Motivera gärna
Naturligtvis kan en kommunfullmäktigeledamot ha avvikande sexuell läggning. Sexuell läggning har ingenting med politiskt beslutsfattande att göra. Tvärtom är det en rikedom ju fler personer med olika bakgrund som deltar i det politiska beslutsfattandet då alla har eget specialkunnande. Då får vi en kommun där alla har bättre att vara.

Juha Tuomikoski Vasa Gröna

I skolor runt om i Österbotten är HBTI frågor oftast inget man pratar vardagligt om. Vad beror detta på och hur skulle dessa kunna inkluderas bättre i skolmiljön i din kommun?
HBTI-frågorna skulle inkluderas i yrkesutbildningen av pedagogiska och sociala personalen, så att de kunde tala om dessa saker mera relaxerat. I skolan skulle man motstå beslutsamt ”homottelu”, som är vanligt men absolut oacceptabelt.

Vilket anser du är det största jämställdhetsproblemet bland barn på dagis och vad bör kommunen arbeta på för att få bort eller minska problemet?
Pojkarnas och flickornas roller och lekar. De uppstår ofta ”av sig själv” i barngrupperna, men vårdarna gör inte allt de kan för att stoppa det.

Motivera varför en HBTI person eller dennes anhörig skall rösta just på dig!
Jag är själv en mellanårig hetero med frun, barnen och allt, men jag har alltid ansett att HBTI-personerna skulle kunna leva fritt och utan en känsla av hot. Jag tycker ännu idag, att bloggartikeln ”Homoliitot” jag skrev för två år sedan under min riksdagsvalskampanj är en av de bästa artiklar jag någonstans skrivit. Tyvärr bara på finska: http://www.pohjanmaanvihreat.fi/?p=81

Outi Pantsar, Vasa, De Gröna

I skolor runt om i Österbotten är HBTI frågor oftast inget man pratar vardagligt om. Vad beror detta på och hur skulle dessa kunna inkluderas bättre i skolmiljön i din kommun?
Det är viktigt att man kan tala öppnare av alla minoriteterna. Många lärare vet inte tillräckligt och kan vara fördomsfulla, och därför inte vågar tala om saker som de inte är vana vid. Det viktigaste är att skola lärarna och andra som jobbar med barn och ungdomar för att möta dem som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter eller möta de barnen vars föräldrar hör till ett minoritet.

Vilket anser du är det största jämställdhetsproblemet bland barn på dagis och vad bör kommunen arbeta på för att få bort eller minska problemet?
På dagis måste man förstå att i varje familj finns det inte moder och fader utan i några familjer kan det finnas t.ex. två mammor. Barnen tar sakerna på ett väldigt naturligt sätt om de vuxna inte är fördomsfulla.

Motivera varför en HBTI person eller dennes anhörig skall rösta just på dig!
Jag är ledsen, jag kan inte tala och skriva sä bra om det här som jag skulle vilja. De här sakerna är mycket viktiga för mig, jag har varit med i Setas aktiviteter och en stor del av mina närmaste människor hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter.

Laura Ala-Kokko 332, De Gröna, Vasa

Hur tycker du att sjuk- och hälsovården kunde göras mera inkluderande för HBTI personer i er kommun?
Jag tycker att nyckeln är utbildning av personalen. Man har lättast fördomar mot saker man inte förstår eller känner, och via utbildning är det möjligt att, åtminstone delvis, minska den osäkerheten man känner då man möter nya saker. Det måste också vara självklart åt alla i personalen, att alla patienter möts som viktiga och värdefulla individer, oberoende av på vilket sätt de är annorlunda än människan som sköter dem. För mig gäller det här inte bara personalen inom sjuk- och hälsovården, utan också lärare i skolor och daghem. Kommunen som arbetsgivare måste ha nolltolerans mot allt diskriminering.

Hur kan en kommun konkret signalera åt sina invånare att det är okej att vara öppen med sin icke-normativa könsidentitet eller sexuella läggning?
Kommunen måste ta saken på allvar. Det räcker inte att skriva någonstans att kommunen vill stöda mångfald, om inget annat görs. Det är dock också viktigt att officiellt sätta målet så att det kan nås. Att organisera utbildning till personalen i kommunens olika verksamhet är viktigt.
Skolorna och andra kommunens utrymmen kan ha unisex toaletter, patienterna i sjukhuset behöver inte vara delat ut till rosa och ljusblåa enligt biologiska kön till exempel. De här låter som småsaker, men det gäller här också att många småsaker blir stora tillsammans.

Kan en kommun motverka omvändelseläger som t.ex. Aslan ry arrangerar? Motivera gärna
Omvändelseläger är grundat på tanken att det finns sexuella läggningar som stör en själv, en sak som ännu finns bland psykologiska diagnoser. Jag tror att det som stör en är samhällets inställning till sexuella läggningar som inte är normativa, och det är därför människor kan tycka att de skulle må bättre om de blev omvänt. Det är klart för mig, att vi hellre ska omvända samhällets inställning. Då jag tror att det inte är möjligt att förbjuda omvändelseläger p.g.a. yttrandefrihet. Jag har förstått att fast de är omoraliska, är de inte olagliga. Då är det bästa sättet att motverka dem att stödja motsatsen, som verksamheter för HTBI-ungdomar.

Eeva Simons, De Gröna, Vasa, 358

I skolor runt om i Österbotten är HBTI frågor oftast inget man pratar vardagligt om. Vad beror detta på och hur skulle dessa kunna inkluderas bättre i skolmiljön i din kommun?
De här sakerna är (som det står redan i frågan) någonting som man inte pratar så ofta i vardagen. Det är viktigt att barnen, ungdomar och alla människor blir mera medvetna om sexuella identitetens mångfald. Man vet inte tillräkligt, man är rädd, man är osäker. Alla borde veta varifrån man får information om HBTI-frågor – och begrebbet HBTI borde bli mer känt bland dem som jobbar i skolorna. En positiv attityd bland personalen och i skolmiljön är viktig, och samarbetet mellan Seta och skolorna är viktigt.

Vilket anser du är det största jämställdhetsproblemet bland barn på dagis och vad bör kommunen arbeta på för att få bort eller minska problemet?
Man talar så lätt om mammor, pappor och ”kärnfamiljer”. Redan det skulle hjälpa om man började tala mer om föräldrar i stället för mammor och pappor. Personalen borde förstå och vara medveten att det finns många olika typer av familjer. Man borde inte fördela flickorna och pojkarna på dagis så att ”pojkarna får leka nu med bilar”, ”flickorna dit”, ”de här är flickornas leksaker, de här är pojkarnas” utan att man borde medvetet bekämpa de stereotypiska könsuppfattningarna.

Motivera varför en HBTI person eller dennes anhörig skall rösta just på dig!
Jag hör själv till ett minoritet (funktionshindrade) och jag möter diskrimination och nonchalans hela tiden. Jag vet hur viktigt det är för en människa att få möjlighet att bygga en stark identitet. Jag kan kalla mig funktionshindrad och även Handikappad utan skam för att jag har en stark identitet som en handikappad kvinna. Men man kan inte bygga en stark identitet ensam, man ska få stöd, träffa andra, man ska få information. Människorna måste bli godkända som de är.

Björn Schauman Vasa Saml

En stor generation homosexuella kommer snart att behöva åldringsvård på olika boenden. De vill ha möjlighet att leva öppet, eventuellt även med partner på boendet och få uppleva samma respekt som de heterosexuella boendekamraterna. Vad skall kommunen arbeta på för att detta blir möjligt?
Först och främst skaffa sej information, kunskap om vad homosexualiteten är och hur det oskyldiga fostret mentalt (och enligt evolutionens prövande?) får den läggning det får. Utifrån denna kunskap skall tjänster erbjudas på ett rättfärdigt sätt. Den homosexuella har ju inte själv valt sin läggning.

Tycker du att kommunen bör se till att det finns kommunala utrymmen som kan inkludera alla, t.ex. omklädningsrum där transpersoner kan byta om i simhallen, skolan etc. för att även de ska kunna ta del av exempelvis sportaktiviteter? Motivera gärna svaret
Om det inte går att arrangera på annat sätt, ja. Inte heller har den transsexuelle personen valt sin läggning.

Anser du att en kommunfullmäktigemedlem kan vara öppet homosexuell i din kommun? Motivera gärna
Om en presidentkandidat öppet kan deklarera sin läggning skall nog en kommunalfullmäktigemedlem klara av det.

Miapetra Kumpula-Natri Vasa SDP

Nämn en (1) faktor som du tycker är mest relevant att jobba på inom sjuk- och hälsovården för att den skall bli mera inkluderande för HBTI personer i er kommun. Motivera gärna svaret.
Utbildning gällande frågan bland personalen. Jag tror på att vetandet ökar kvaliteten

Borde kommunerna avsätta en viss mängd pengar i sin budget som skulle gå specifikt till HBTI relaterade ändamål, t.ex. för att utbilda personal inom social- och hälsovården, skolväsendet, och/eller åldringsvården? Motivera gärna.
Inte behöva öronmärka, men ordna utbildning, t.ex. olika kurser behövs

Tycker du att det är okej att kommunbibliotek har homofientliga böcker i sina hyllor eller att butiker säljer sådana? Motivera gärna
Jag är mycket försiktig med att begränsa innehåll av kulturutbud. Kanske böcker som är skrivna bara med motivation att öka intoleransen borde kunna blockeras från hyllorna…

Marianne Waltermann Vasa SDP

En stor generation homosexuella kommer snart att behöva åldringsvård på olika boenden. De vill ha möjlighet att leva öppet, eventuellt även med partner på boendet och få uppleva samma respekt som de heterosexuella boendekamraterna. Vad skall kommunen arbeta på för att detta blir möjligt?
Alla bör absolut ha samma rättigheter gällande åldringsvård. Jag tror att det är en fråga som inte tillräkligt diskuterats; det handlar närmast om attityder. Saken skall föras fram och man skall lägga uppmärksamhet vid det.

Tycker du att kommunen bör se till att det finns kommunala utrymmen som kan inkludera alla, t.ex. omklädningsrum där transpersoner kan byta om i simhallen, skolan etc. för att även de ska kunna ta del av exempelvis sportaktiviteter? Motivera gärna svaret
Speciellt då det gäller sportaktiviteter, skulle det vara bra om man hade ett ”tredje” ombytningsrum. Detta för att göra det lättare för t.ex transsexuella att delta sportaktiviteter så som alla andra.

Anser du att en kommunfullmäktigemedlem kan vara öppet homosexuell i din kommun? Motivera gärna
Förstås, varför inte! Om det känns svårt så är något nog fel. Inte hos dem som är homosexuella utan hos dem som inte accepterar. Det gäller att vara munter.

Karita Blom, Vasa, SDP

Hur tycker du att sjuk- och hälsovården kunde göras mera inkluderande för HBTI personer i er kommun?
Om HBTI personer inte känner sig välkomna i vården, så är det ju bara utbildning av vårdpersonalen som gäller. Arbetsgivarens budskap ska vara klart och tydligt: alla är lika inför vården!

Hur kan en kommun konkret signalera åt sina invånare att det är okej att vara öppen med sin icke-normativa könsidentitet eller sexuella läggning?
Återkommer till utbildning. I skolorna skall det vara nolltolerans mot ord som anspelar på underliv eller sexuell läggning. I hälsokunskap ska man inte bara tala om t.ex. heteropar utan även om par av samma kön och informera om ett utvidgat könsbegrepp.
När kommunen bjuder till fest inför självständighetsdag eller nyår, kunde man medvetet se till att även samkönade par blir inbjudna och kan snurra runt på parketten. Som man redan nu kan göra på självständighetsbalen på presidentens slott.

Kan en kommun motverka omvändelseläger som t.ex. Aslan ry arrangerar? Motivera gärna
Aktivt ta avstånd från sådant trams! Informera framförallt ungdomar om att homosexualitet inte är något man ska omvändas från. Liksom man inte heller behöver omvända brunhåriga eller blåögda till något annat.

Mikael Rönnkvist SDP Vasa

Nämn en (1) faktor som du tycker är mest relevant att jobba på inom sjuk- och hälsovården för att den skall bli mera inkluderande för HBTI personer i er kommun. Motivera gärna svaret.
Mer kunskap behövs om hur man bemöter HBTI personer på ett professionellt sätt. Utgår man ifrån (som man ofta gör nu) att alla är heterosexuella finns det risk för att vården blir sämre eftersom man då inte ser patienten som hon/han är.

Borde kommunerna avsätta en viss mängd pengar i sin budget som skulle gå specifikt till HBTI relaterade ändamål, t.ex. för att utbilda personal inom social- och hälsovården, skolväsendet, och/eller åldringsvården? Motivera gärna.
Behövs garanterat mer skolning för personal inom skolväsendet osv. Kanske ännu viktigare är att man skulle ha en strategi för hur och när man tar upp HBTI frågor i skolorna. Nu tas det i bästa fall upp som en liten parentes inom sexualupplysningen fast det ju handlar om så mycket mer. Det är också viktigt att man inom skolan tar ställning mot fördomar som kommer fram (vardagshomofobi). Vet inte om man behöver ögonmärka pengar i budgeten för ändamålet utan hellre sektoröverskridande arbeta för ett inkluderande och öppet samhälle.

Tycker du att det är okej att kommunbibliotek har homofientliga böcker i sina hyllor eller att butiker säljer sådana? Motivera gärna
Svår fråga. Att kommunbibliotek har homofientlig litteratur kan jag i sig delvis förstå. Fördomar är ju svåra att gömma undan. I ett historiskt perspektiv kan det också vara nödvändigt att litteratur som visar på hur osanningar har förekommit. Men ingen stor synligt, tack.

Däremot tycker jag att det är etiskt oförsvarbart att sälja böcker med diskriminerande, t.ex. homofientligt innehåll.

May-Gret Axell KD Vasa

Hur tycker du att sjuk- och hälsovården kunde göras mera inkluderande för HBTI personer i er kommun?

Hur kan en kommun konkret signalera åt sina invånare att det är okej att vara öppen med sin icke-normativa könsidentitet eller sexuella läggning?

Kan en kommun motverka omvändelseläger som t.ex. Aslan ry arrangerar? Motivera gärna

Det är väldigt viktigt, att ingen människa åsidosätts i samhället eller diskrimineras av någon som helst anledning. Behandling både inom vård och andra områden skall vara jämlik för varje kommuninvånare – i alla åldrar.

Barn bör från allra första början få känna, att de har ett fantastiskt värde och att de är helt unika.

Statistik

31 har svarat, 62 har ej fått ett mail (se lista nedan) och 164 har ej svarat trots att de fått frågemail.

Kandidater som kontaktats men inte svarat är:

Närpes

SFP

Carola Backholm
Sven Backman
Kerstin Berg
Sven-Erik Björkbacka
Mikaela Björklund
Johanna Borg
Daniel Dahlbo
Eivor Eklund-Back
Daniel Ellfolk
Kent Franzen
Göran Gjäls
Kurt Harf
Jeanette Häggqvist
Peter Hällbacka
Sven Jerkku
Anders Järvinen
Anders Kronlund
Birgitta Lassas
Jan-Henrik Lillbåsk
Samuel Lindén
Edvin Nixholm
Marianne Nygårds
Linda Pellfolk
Marjo Riihelä
Stig Simons
Olav Sjögård
Johan Skinnars
Adolfas Statkaitis
Johan Sten
Birgitta Stenberg
Anette Storsved
Karl-Gustav Svedjebäck
Rainer Säll
Erik Ulfvens
Martin Westerberg
Thorolf Westerlund
Matts-Erik Viklund
Lasse Åberg
Bengt Österberg

SDP

Midhat Cehobasic
Peter Ruths
Peter Sjökvist
Jakobstad

KD

Wulita Bezabeh
Anders Byggmästar
Marianne Karlsson
Tua Mäenpää
Mikael Snellman
Samuel Snellman

Vänstern

Karl-Johan Holmqvist
Jarmo Ittonen

Centern

Teija Östman

SFP

Brita Brännbacka-Brunell
Marja Eriksson
Sixten Fagernäs
Bo Forsman
Monica Grankulla-Häggblom
Annica Haldin
Anna-Maja Henriksson
Malin Henriksson
Kerstin Lindén
Kristina Lundström-Björk
Kaj Nyman
Kristina Saari
Christel Sandell
Owe Sjölund
Carola Sundqvist
Harald Wester

Kategorier: Föreningen